Ikke fugls føde her

I sidste uge blev storken desværre erklæret uddød i Danmark. I samme uge kom der også en sønderlemmende kritik fra to amerikanske universiteter af den danske miljøpolitik.

NATUR:I sidste uge blev storken desværre erklæret uddød i Danmark. I samme uge kom der også en sønderlemmende kritik fra to amerikanske universiteter af den danske miljøpolitik. Heldigvis klarer storken sig rigtig godt i landene omkring os. Faktisk findes de i stort tal lige syd for den dansk/tyske grænse. Hvorfor er det gået så galt, at storken har forladt Danmark? Den korte forklaring er, at det danske landskab er blevet for ensformigt, har for få naturområder og er reelt uden fugls føde. Denne afvikling af den danske natur er sket over mange år, men i disse år går det rigtig hurtigt. Landskabet bliver mere og mere ensformigt, og i dette forår er eksempelvis 82.000 ha brak pløjet op og taget ind i drift. Realiteten er, at dansk natur har brug for mindre jord i drift og ikke mere, som det desværre sker for nuværende. Indtil videre er der i 2008 kommet fem stærkt kritiske rapporter om regeringens miljøpolitik. Det betyder, at statsministerens mantra om, at "ikke en fugl, ikke en fisk, ikke en frø har fået det ringere som følge af regeringens miljøpolitik" falder vingeskudt til jorden. Kritikken er ikke fra hvem som helst. Det er fra OECD, ingeniørforeningen, Danmarks miljøundersøgelser, de økonomiske vismænd og nu senest en rapport fra de anerkendte amerikanske universiteter, Columbia og Yale, hvor dansk miljøindsats kommer ind på en 26. plads. Rapporterne viser, at naturen mangler plads og vand; at det danske vandmiljø har det rigtig dårligt; at der mangler en indsats for at nedbringe brugen af kemikalier og pesticider, at hele 78 pct. af de naturtyper som vi skal passe særligt på, har en tilstand som biologerne vurderer som ”ugunstig”. Det samme gælder for 59 pct. af de arter af dyr og planter som vi også skal passe på. Det er muligt, at disse procenter virker fjerne og lidt uforståelige, men de er ikke desto mindre et klart bevis på at dansk naturpolitik halter, samt at hvis der ikke tages ganske grundigt fat, ja så vil store dele af variationen i dansk natur, være noget der kan anskues på gamle billeder og fotografier og ikke ses, høres og duftes i virkeligheden. Dansk naturpolitik har brug for en helt ny tilgang. Derfor vil Socialdemokratiet gennemføre natur og miljøinvesteringer for i alt 10 mia. kr. i perioden 2008-2016. Det betyder bl.a. at Socialdemokratiet vil: * Udarbejde en national naturplan som markant udvider omfanget og kvaliteten af naturarealer i Danmark. * Konkretisere, hvorledes Danmark stopper tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed inden 2010. Skiftende miljøministre har skrevet under på denne målsætning, men desværre mangler de fine løfter fuldstændig at blive konkretiseret i Danmark, på trods af at der er under to år til. * Styrke hverdagsnaturen. Nationalparker og internationale naturbeskyttelsesområder gør det ikke alene. Danskernes hverdagsnatur som udgør 90 pct. af det danske landareal er hverken en del af de kommende nationalparker eller internationale naturbeskyttelsesområder. Socialdemokratiet vil derfor styrke danskernes hverdagsnatur. Den natur, som vi ser, når vi tager på arbejde, cykler en tur, eller bare går en tur sammen. * Skabe mere natur og miljøvenlig landbrugsdrift, herunder mere ekstensivering og økologi, især ved sårbare områder, levesteder mm. * Gennemføre en markant miljøindsats overfor såvel overfladevand og grundvand. Mere end 90 % af alle kystvande og ¾ af alle søer lever ikke op til målsætningerne. Den samlede liste er alenlang, men indsatsen lykkes kun, hvis der sikres flere ressourcer, færre næringsstoffer fra landbruget til naturen, bedre overvågning, mere plads til dyr og planter og færre pesticider for bare at nævne nogle af områderne. Socialdemokratiet vil arbejde hårdt for at det lykkes. Vi kan nemlig godt se at både fisk, fugle og frøer har fået det meget værre de seneste år. Det kunne storken også. Derfor flygtede den.