Lokalpolitik

Ikke kun aktivister

Det er ikke kun såkaldte aktivister, som i disse dage og uger kæmper mod fældningen af Østerild Klitplantage.

Vi er en meget stor gruppe af thyboer, som i høj grad sympatiserer med deres kamp mod det, der skal rejses i den snart tidligere plantage: rejsningen af kæmpevindmøller med en højde over 250 meters højde. Lige så høje som pylonerne ved Storebæltsbroen. Når de først kommer i gang, vil det blive til et blinkende tivoli over store dele af Thy. Af hensyn til flysikkerheden skal der installeres rødt-hvidt lys ved vingespidserne, og de vil kunne ses i en omkreds af 55 kilometer. Altså eksempelvis til Thisted eller langt ned i det, der er blevet rost som Danmarks første nationalpark. Nationalpark Thy er også blevet betegnet som den sidste vildmark i det lille Danmark. Når jeg tillader mig at postulere, at vi er en meget stor gruppe af thyboer, der er imod dette vanvid, skyldes det ikke kun de meningsmålinger, der er lavet om testcentret. Det skyldes også den kendsgerning, at ikke en eneste thybo, som jeg har haft på tomandshånd om testcentret, har haft andet end stor beklagelse over det, der er ved at ske. Jeg tror, at når de ikke blander sig i den offentlige debat, skyldes det ganske enkelt følelsen af afmagt. Når nu et markant flertal i såvel Folketing som byråd har erklæret sig som tilhængere af testcentret, er det jo håbløst at kæmpe imod. Hele den debat, der har været, har jeg fulgt fra sidelinjen, og faktisk var jeg den allerførste, der skrev et læserbrev i Thisted Dagblad, dagen efter at daværende miljøminister Troels Lund Poulsen på et pressemøde proklamerede testcentret og dets velsignelser. Året før havde han indviet Danmarks første nationalpark. Netop i Thy. Jeg advarede mod de katastrofale konsekvenser for os heroppe i Thy. Tivoliseringen af en hel landsdel for ikke at glemme de tragiske konsekvenser for den håndfuld familier, som gennem generationer har levet tæt på det planlagte testcenter, og som nu har fået eksproprieret deres landbrug og nu må finde føden andetsteds. Det er ikke, fordi jeg mener, at vi thyboer er "ophøjede" og har en særlig ret til at have en mening om testcentret, som med rette er blevet karakteriseret som et industrianlæg, Jeg mener blot, at det er os, der i dagligdagen skal leve med disse foreløbig fem-syv kæmpemøller. Tænk på, at i plantagen findes en meget stor bestand af kronvildt, som nu bliver hjemløse, for ikke at nævne de vigtige trækruter for fuglevildtet, som skal passere over plantagen til Vejlerne - Nordeuropas største fuglereservat, og som fremover i alvorlig grad vil blive forstyrret i deres trækrute. For ikke at tale om vores sommergæster - turisterne - som efterhånden er vokset til at blive én af de største indtægts- og beskæftigelseskilder for Thy. Hvad vil de sige til industrianlægget i Østerild? Har de ikke netop søgt freden og roen i vildmarken? Jeg gad vide, hvad vores turistchef mener om dette? Eller tør han overhovedet udtale sig om denne celebre sag? Jeg tror nemlig ikke, at argumentet med, at Thisted Kommune er én af Danmarks førende klimakommuner, og at industrianlægget i Østerild er et mønstereksempel herpå, holder. Vi har ganske enkelt rigtig meget alternativ energi. Ikke mindst fra de mange vindmøller, og jeg er bestemt ikke modstander af denne energikilde, men når det i den grad vil gribe forstyrrende ind for folk og fæ i Thy, må jeg sige klart fra, og det tror jeg også, at turisterne vil. Det vil kamme over. Jeg skal bestemt ikke underkende dette synspunkt, at vindmølleindustrien har brug for et testcenter for kæmpemøller for at kunne være på forkant med den internationale konkurrence på markedet, men jeg mener, at der er peget på andre kvalificerede områder. Eksempelvis ved det militære øvelsesterræn i Oksbøl. Grunden til, at møllerne ikke rejses her, er en oberstløjtnants modstand og ikke særligt gode argumenter med, at det vil gribe forstyrrende ind i øvelsesmulighederne for simulerede flyangreb fra luften. Mange thyboer har også over for mig udtrykt uforståelighed over for, om disse møller ikke kan rejses til havs. Denne løsning er et spørgsmål om teknik og økonomi. Jeg har efterhånden ikke meget respekt for disse politikere, bl.a. den ellers sympatiske og dygtige, tidligere socialdemokratiske borgmester Erik Hove Olsen, som på et tidligt tidspunkt var i hemmelige møder med embedsmænd og politikere på højeste plan og vindmølleindustrien. På disse møder blev beslutningen om placeringen i Østerild reelt truffet. Og det har været en skueproces uden lige at følge den såkaldte demokratiseringsfase, som Miljøministeriet stillede i udsigt. Selv venstrefløjen, som om nogen har gjort alternativ energi til en mærkesag, har svigtet os thyboer i den sag, fordi vi udgør så lille en vælgerskare. Kun takket være en ihærdig indsats fra modstandere og en vågen lokal- og landspresse har denne skueproces ikke kunnet få lov til at dø i synden. Men hvor de skuffer mig. Eksempelvis Steen Gade fra SF, der er født og opvokset i Thisted, og som har fortalt mig, at han og hans far tog cykelture til bl.a. Østerild Klitplantage. Han svigtede også, ligesom de lokale marionetter har været rent til grin. Den eneste politiker, som står tilbage som både troværdig og respektindgydende, er det snart forhenværende radikale folketingsmedlem Johs. Poulsen, Herning, som til det sidste har fastholdt sin modstand mod placeringen i Østerild og har peget på flere alternativer. Jeg forstår godt, at en embedsmand som statsskovrider Ditte Svendsen, Vester Vandet, har været nødt til at reagere, som hun har gjort. Jeg så ellers frem til en fornyelse, da hun, som også er født og opvokset i Thisted, blev ansat i stillingen i 1990'erne. Hun må være overordentlig frustreret i hele denne sag, som det natur- og forstmenneske hun også er. Jeg forstår ikke dette hastværk, som hun har fået dikteret fra sine overordnede, Naturstyrelsen, med at få skovningen i gang af Østerild Klitplantage. Kan dette dog ikke vente, til hele sagen har været behandlet i det overnationale organ EU-retten 11. august. Er det virkelig industrien, der i den grad presser på for at få afgjort Østerild-løsningen?