EMNER

Ikke notatpligt ved møder

BROVST:De to møder, som folk fra Brovst Kommune har holdt med Henrik Fenger i sagen om den store svinefarm på Torslev Kær, er ikke omfattet af bestemmelserne om notatpligt. Det skriver Brovst Kommune i en udtalelse til Tilsynsrådet. Birthe Lauritsen, Canada, har klaget til Ombudsmanden, fordi hun mener, at Brovst Kommune ikke har overholdt notatpligten i forbindelse med to møder med Henrik Fenger, som vil opføre svinefarmen. Men Ombudsmanden har sendt sagen videre til Tilsynsrådet, som har bedt kommunen om en udtalelse. Brovst Kommune skriver i sin udtalelse bl.a., at Henrik Fenger i forbindelse med overvejelser om etableringen af svinefarmen ønskede en orientering om den gældende lovgivning. I den forbindelse deltog repræsentanter for Brovst Kommune i to møder. I udtalelsen skriver kommunen, at der kun var tale om møder af orienterende karakter. Der fremkom ikke oplysninger, der er af betydning for sagens afgørelse. "Det blev ved møderne pointeret, at alle oplysninger som ansøger ønsker skal indgå ved behandling af sagen, skal fremsendes skriftligt. De oplysninger, som fremkom ved de to møder, har derfor ikke indgået i Brovst Kommunes sagsbehandling. Alle oplysninger af relevans for sagen fremgår af de dokumenter, der findes i sagen. Da det klart ved de to møder er pointeret over for ansøger, at alle oplysninger i forbindelse med ansøgningen skal fremsendes skriftligt, har der efter Brovst Kommunes mening med baggrund i Forvaltningslovens paragraf 6 ikke været notatpligt for de to møder", står der i udtalelsen til Tilsynsrådet.