Boligøkonomi

Indefrysning af skat og afgifter

?Er det kun den rene ejendomsskat, som kan indefryses? Eller kan også andre afgifter, f.eks. renovationsafgifter og vandafledningsafgifter indefryses? Og hvad med ejendomsværdiskat? !Muligheden for at opnå lån til betaling af ejendomsskatter var oprindeligt frivillig for kommunerne, og den gjaldt kun parcel- og rækkehuse. Siden 1983 har reglerne været ens i alle kommuner og omfatter også ejerlejligheder og sommerhuse. Det kan ikke stilles betingelmed hensyn til ejerens økonomiske forhold. Ejer man både parcelhus og sommerhus, kan der alene opnås lån til det ene. Vælger man sommerhuset, er det sommerhuskommunen, der yder lånet. Reglerne gælder også lån til udgifter til tilslutningsbidrag til kollektive anlæg, såfremt der er tilslutningspligt. Loven gælder, såfremt ejeren eller dennes ægtefælle er fyldt 65 år, får udbetalt pension efter lov om social pension eller lov om delpension eller modtager efterløn. Med hensyn til lån til betaling af vej- og kloakudgifter og lignende er det op til den enkelte kommune, om den også vil yde lån til sådanne udgifter. Lånene sikres ved tinglysning af ejerpantebrev eller skadesløsbrev. Pålydende af ejerpantebrev eller skadesløsbrev skal ligge indenfor den offentlige ejendomsvurdering. Når lån udgør 95 pct. af pålydende, ydes ikke længere lån. Lånet forfalder ved ejerskifte. Det vil normalt ikke kunne begrunde en tvangsauktion. Gælden forrentes med halvdelen af diskontoen (i dag er denne halvdel 1,375%). Renten er ikke fradragsmen sammenlignet med banklån er renten overordentlig lav. Der betales ikke afgift ved tinglysning af sikkerheden, og kommunen beregner ikke gebyr. Ejendomsværdiskatten kan ikke indefryses. Det skyldes formentlig, at den afløste lejeværdien, som udløste personskat, som der ikke kan opnås henstand med.

Breaking
Dalle Valle i Aalborg konkurs
Luk