Indgreb mod Roundup for at beskytte grundvandet

København, onsdag /ritzau/ Miljøstyrelsen er parat til at gribe ind for at beskytte drikkevandet mod glyphosat, der er aktivstof i sprøjtegiften Roundup. Styrelsen vil have forbudt brugen af stoffet på markerne om efteråret, hvor udvaskningen af stoffet er stor på grund af regnskyl. Roundup er det mest anvendte ukrudtsmiddel i dansk landbrug, og glyphosat er blevet fundet i drænvand. Indgrebet skal forhindre, at stoffet breder sig til drikkevandet. - Danskerne skal kunne sætte kaffen over om morgenen uden at frygte pesticider i vandet. Glyphosat er ikke fundet i drikkevandet over grænseværdien, men vi har konstateret, at det passerer rodzonen i uacceptabelt høje mængder. Derfor vælger vi at være forsigtige og gennemføre et indgreb, der efter en faglig og saglig vurdering forbyder stoffet på de tidspunkter, som er problematiske, siger miljøminister Hans Christian Schmidt (V). Miljøstyrelsen har foretaget en omfattende gennemgang og vurdering af resultaterne fra Varslingssystemet, der har til formål at overvåge grundvandet, sammenholdt med markundersøgelser, danske overvågningsprogrammer og udvaskningsforsøg gennemført af Danmarks Jordbrugsforskning. Styrelsen vurderer, at der på lerjorder vil kunne ske udvaskning af glyphosat over grænseværdien på 0,1 mikrogram pr. liter af glyphosat og dets nedbrydningsprodukt AMPA til drænvandet, der ligger i godt en meters dybde. Glyphosat er ikke fundet i det dybereliggende grundvand, der bruges til drikkevand. Miljøstyrelsen vurderer imidlertid, at det ikke kan udelukkes, at stoffet transporteres via sprækker i lerjord til de dybereliggende grundvandsmagasiner. Desuden er det øvre grundvand også en ressource, der skal beskyttes, påpeger styrelsen. Et forbud mod at sprøjte med Roundup efter den 15. september skal kun gælde på lerjorder. På sandjorder, i private haver, samt på græsmarker og permanente brakmarker, der inddrages i sædskiftet, vurderer styrelsen ikke, at der er problemer med udvaskning. Også produktionen af juletræer og pyntegrønt holdes uden for, indtil området er undersøgt nærmere. Desuden skal det undersøges, hvad landbrugets jordbehandling betyder for udvaskningen af aktivstoffer og deres nedbrydningsprodukter. Foreløbig får de kemivirksomheder, der markedsfører de glyphosatholdige sprøjtegifte, mulighed for at kommentere sagen, inden der træffes endelig afgørelse om forbuddet. Samtidig med indgrebet over for glyphosat har miljøminister Hans Christian Schmidt (V) taget skridt til at få forbudt sprøjtegiften metribuzin, der især bruges i kartoffelproduktionen. Det sker, efter at to af stoffets nedbrydningsprodukter er fundet i grundvandet over grænseværdien. /ritzau/