Indtryk fra et borgermøde

DEBAT

Den 14.12 var der borgermøde i Løkken om, fornyelsen af molen. Hvad kom der så frem på mødet? Sommerhusejerne ved Furreby har talt for, at man fandt en løsning, som både tilgodeser, deres interesse, at få gennemstrømning for at reducere kystnedbrydningen nord for molen, og fiskernes interesse, at bibeholde gode landingsforhold for bådene. Vi er nogle, der ikke har troet på, at det kunne lade sig gøre at kombinere disse to hensyn, og det blev ikke afkræftet på mødet. Tværtimod. Problemet er, som fiskerne forklarede, at hvis der laves gennemstrømning på den inderste del af molen, så vil der dannes en dyb rende der, og en revle lige uden for på læsiden. Og det vil gøre det meget besværlig at trække bådene ud og ind. Det var netop det problem, der førte til at gennem-strømningen blev lukket i 1950. Hvis der skal være gennemstrømning, kan man ikke undgå den effekt. Konklusion 1 er derfor, at det gyldne kompromis, der tilfredsstiller alle, ikke findes. Når sommerhusejerne vil have en gennemstrømsmole, så er det fordi de mener, at molen er skyld i en væsentlig del af kystnedbrydningen, og at gennemstrømning vil løse problemet. Blev det så bekræftet? Det gjorde det ikke. Vurderingen fra teknikerne er, at gennemstrømning vil medføre, at det ekstra sand, der har lejret sig syd for molen fordeles på stranden nord på. Men hvad der vil ske, når den nye balance er fundet, er usikkert. Under alle omstændigheder så påvirker molens kun forholdene 1-1½ km nordpå. Konklusion 2 er således, at det er usikkert, om åbningen af molen overhovedet vil reducere kyst-nedbrydningen nordpå, og i givet fald formentlig kun op til Furreby Bæk og måske kun i en over-gangsperiode. Jeg kan ikke se, at der på baggrund af det, der kom frem på borgermødet, kan være så meget tvivl om, at den nye mole skal bygges som en lukket mole. Molen og fiskerbådene er en væsentlig del af Løkkens identitet, som det vil være en turistmæssig katastrofe at miste.