Sterup

Ingen emner til bestyrelsesvalg

STERUP:Sterup Borgerforening må indstille sig på at afholde en ekstraordinær generalforsamling, da der på den netop afholdte generalforsamling ikke lykkedes at finde nye emner til at afløse de afgående bestyrelsesmedlemmer, Ulla Christensen, Egon Nielsen og Brian Findinge. I sin beretning omtalte formanden Brian Findinge årets arrangementer. Han betegnede sommerfesten, hvor Swåmpis Venner havde medvirket som en fin fest. Årets kombinerede julefrokost og medhjælperfest var velbesøgt. Han rettede en varm tak til de mange frivillige hjælpere ved de ugentlige bankospil. Kasserer Ulla Christensen fremlagde regnskabet, der slutter med et driftsunderskud på godt 20.000 kr. Bankospillet i Sterup berøres ikke af den midlertidige krise i foreningen, idet den nuværende bestyrelse fortsat fungerer, indtil en ny er udpeget.