Egholm

Ingen faktuel fejl her

EGHOLMLINIE:Me­re­te Knud­sen Has­se­ris­ga­de 2 skri­ver i NORD­JYSKE Stifts­ti­den­de tirs­dag 4. april, hvor hun vil ret­te en fak­tu­el fejl, som skul­le frem­gå af Aal­borg Vest Sam­råds se­nes­te ind­læg 30 marts. Me­re­te Knud­sen skri­ver her i en læn­ge­re re­de­gø­rel­se om­kring hvem der har la­vet ind­si­gel­ser­ne ved­rø­ren­de Egholmslinien, nem­lig Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­en­ing Fo­re­nin­gen Egholms ven­ner, som blev lagt til grund for for­kast­nin­gen af VVM-re­de­gø­rel­sen. At Aal­borg Vest Sam­råd har do­ku­men­ta­tion fra Na­tur­kla­ge­næv­net før 26 au­gust 2005 for mod­ta­get ind­si­gel­se fra Aal­borg Vest Sam­råd, ved­rø­ren­de en even­tu­el kom­men­de Egholmslinie, samt ind­si­gel­se im­od en hver vej­for­bin­del­se, hvis ene­ste sig­te er at frem­me en Egholm el­ler Lindholmslinie. Aal­borg Vest Sam­råd har mod­ta­get Na­tur­kla­ge­næv­nets svar 26. au­gust 2005, hvor de re­de­gør for hvem der el­lers har mod­ta­get de­res brev, Her som føl­ger : Tor­sten Carl­sen, Brenning 20. 9400 Nør­re­sund­by. Egholms Ven­ner, v/ Hen­rik Mørch Egholm 59 9000 Aal­borg. Jahn Poul­sen Aal­borg Vest Sam­råd .Cort Ade­lers Gade 11. 9000 Aal­borg. Så ind­si­gel­se har vi fra Aal­borg Vest Sam­råd la­vet. De øv­ri­ge ting som Me­re­te Knud­sen el­lers kom­mer ind på må be­trag­tes som et for­søg på at gen­op­li­ve en for længst over­stå­et valg­kamp. Det ene­ste vi kan give med­hold i her er op­ford­rin­gen til ak­tiv ar­bej­de for at de vest­li­ge Li­nie­fø­rin­ger: Egholmslinien - Lindholmslinien ik­ke bli­ver en rea­li­tet, så lad os enes på de punk­ter.