Aalborg

Ingen misforståelser

SKO­LE­PLA­NER:Sko­le­le­der Gre­the An­der­sen, Ves­ter Ma­rien­dal Sko­le hæv­de­de for­le­den i NORD­JYSKE, at fag­bla­det Fol­ke­sko­len og www.folkeskolen.dk er kom­met med for­ker­te op­lys­nin­ger og mis­for­stå­el­ser om elevplaner. Det er ik­ke rig­tigt. Vi skri­ver, at de pla­ner, Gre­the An­der­sen har vi­de­re­gi­vet til Un­der­vis­nings­mi­nis­te­ri­ets hjem­me­si­de, byg­ger på pla­ner fra den vidt­gå­en­de spe­ci­al­un­der­vis­ning i amts­re­gi. Det har vi fra amtansatte og fra læ­re­re på Ves­ter Ma­rien­dal Sko­le. Og op­lys­nin­ger­ne blev se­ne­re be­kræf­tet af Gre­the An­der­sen selv. På le­der­plads har jeg pe­get på, at en lærerdisussionen – i et luk­ket fo­rum på net­tet (hvor sko­le­le­de­ren selv del­tog) - faldt til ro, da mi­ni­ste­ri­et fjer­ne­de det for­ker­te ske­ma og i ste­det of­fent­lig­gjor­de en be­ty­de­ligt enk­le­re plan fra sko­lens ind­sko­ling. Nu kun­ne den pæ­da­go­gis­ke dis­kus­sion om det spæn­den­de ar­bej­de be­gyn­de. Men så valg­te Gre­the An­der­sen at ud­sen­de en pres­se­med­de­lel­se med på­stan­de om chi­ka­ne og hetz mod sko­lens læ­re­re. På­stan­de som læ­rer­nes til­lids­re­præ­sen­tant in­tet har hørt om! Jeg spurg­te stil­fær­digt, hvad hen­sig­ten var. Gre­the An­der­sen sva­rer ik­ke, men væl­ger i ste­det at sa­bo­te­re dis­kus­sio­nen med på­stan­de om, at vi kol­por­te­rer fejl og mis­for­stå­el­ser. Ufor­stå­eligt. Ær­ger­ligt.