Ingen panik på Dronninglund Gymnasium

Optimismen lever på det lokale gymnasium - mens fremtiden imødeses med spænding

DRONNINGLUND:- Der er slet ikke tale om nogen katastrofal tilbagegang, så vi bevarer optimismen og troen på fremtiden - selv om vi også ved, at vi står foran en stor udfordring. Men den er vi klar til at tage fat på. Sådan lyder budskabet fra rektor på Dronninglund Gymnasium, Peter Hvid Jensen, efter at der i år er 132 unge, der har søgt om optagelse på det lokale gymnasium i forbindelse med det kommende skoleår. - 132 er slet ikke noget dårligt tal, og når det er mindre end de 158, der søgte om optagelse i fjor, så hænger det sammen med, at dét var et ekstraordinært højt tal. Vi ligger normalt på et niveau på mellem 130 og 145, så selv om vi selvfølgelig gerne ville have haft en halv snes ansøgere mere, så er det her ikke noget, der skaber bekymring, siger Peter Hvid Jensen. Færre fra Dronninglund Gymnasierektoren bemærker videre, at det primært er en mindre ansøgergruppe fra Dronninglund Skole, der i år har fået ansøgertallet til at dale. - I fjor fik vi 35 ansøgere fra Dronninglund Skole, mens tallet i år ligger på 16-17 stykker, og dén forklaring, vi har fået, er, at der i år simpelthen er færre elever, mens flere i 9. klasserne har valgt 10. klasse eller efterskole - og med flere på efterskole næste år har vi da en forventning om, at nogle af dem skifter til gymnasiet det følgende år, siger Peter Hvid Jensen, der i øvrigt ikke mener, at den nye gymnasiereform har fået de unge til at "trække tiden" med hensyn til at søge om optagelse på gymnasiet. - Der er jo fremgang i antallet af ansøgere, når man ser på hele Nordjylland, forklarer han. Tror på overlevelse Peter Hvid Jensen fastslår videre, at han fortsat tror på Dronninglund Gymnasiums overlevelsesmuligheder, når det pr. 1. januar 2007 går over til at være en selvejende institution i statsligt regi. Han påpeger dog i dén forbindelse, at dette kun kan ske, hvis der fra Folketingets side indføres et rimeligt taksametersystem, der skaber grundlaget for at videreføre også de små gymnasier - sådan som det fra politisk side er udmeldt, at ønsket er. - Det er vigtigt, at vi får et solidt, driftsmæssigt grundbeløb, der er stort nok, og man kunne jo også demonstrere opbakningen til de små gymnasier ved at give dem et støttebeløb pr. elev, der er lidt større end på de store gymnasier, siger rektoren. Den vigtige trafik Peter Hvid Jensen bemærker tillige, at det for Dronninglund Gymnasium er vigtigt at underbygge den gængse opfattelse af, at dette gymnasium er et gymnasium, hvor man lærer meget, og hvor det er rart at være, men derudover understreger han også vigtigheden af, at der skabes et kollektivt trafikmønster, der sikrer, at unge fra ikke bare Dronninglund og omegn, men også Sæby, Hals, Gandrup og V. Hassing kan komme smertefrit til og fra gymnasiet i Dronninglund. - Hidtil har det været rimeligt på det her område, men man kan jo frygte, at det med den nye finansieringsreform vedrørende den kollektive trafik bliver anderledes. Men skaber man ikke den rette kollektive trafik, kan man lige så godt lukke gymnasiet, konstaterer Peter Hvid Jensen. Plads til to? På spørgsmålet om, hvorvidt der i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune er det nødvendige grundlag for at have to gymnasier, slår Peter Hvid Jensen indledningsvis fast, at kommunen ikke er direkte involveret i gymnasiernes drift - fordi der er tale om statslige institutioner med selveje - men han noterer sig også, at der med Brønderslev-Dronninglund Kommune ikke bliver tale om en særlig stor og særlig velhavende kommune. - Kommunen kan derfor godt få problemer med at finde pengene til at yde den indirekte støtte som for eksempel etableringen af et godt kollektivt trafiknet, slutter han.