Militær

Ingen registrering efter tyveri i marineforening

HALS:Medlemmernes adgang til Marinestuen i Hals skal ikke registreres og reguleres via nye elektroniske eller mekaniske nøgleløsninger. Det fastholdt bestyrelsen for Hals Marine Forening ved årets generalforsamling, hvor adgangsvilkårene i øvrigt blev heftigt diskuteret blandt de 38 fremmødte. Debatten blev affødt af et uopklaret tyveri af 500 kroner fra stuens pengekasse. En episode, som bestyrelsen vælger at betragte som en "enlig svale". Det bør ikke udløse voldsomme foranstaltninger, mener man, idet hele kulturen omkring samværet i foreningen bygger på tillid medlemmerne imellem. Først hvis denne tillid brydes igen, vil beslutningen blive taget op til revision. Hals Marine Forening var i øvrigt med til at rykke grænser ved sidste års sendemandsmøde i Horsens. På forslag fra HMF vedtog man således at arbejde på at få ændret landsvedtægterne, så erhvervsfiskere fremover kan optages i marineforeningen på lige fod med personel, der er eller har været tjenstgørende i den danske handelsflåde. HMF vedtog allerede på sin generalforsamling i 2002, at de benævnte mandskaber skal være at betragte som ordinære medlemmer i Hals i lighed med de, der har aftjent deres værnepligt i Søværnet. Takket været et stort forarbejde af næstformanden i HMF, Erik I. Thomsen, blev forslaget blåstemplet i Horsens med et stort flertal. Det er i øvrigt sjældent, at et forslag af denne art bliver fremsat og godtaget på det samme sendemandsmøde. Næste mærkerunding bliver nu sendemandsmødet i Esbjerg 2003, hvor HMF vil slå endnu et slag for ligestilling medlemmerne imellem. Erik I. Thomsen, Poul A. Andersen og Hans O. Andersen blev genvalgt til bestyrelsen, ligesom kasserer Bent Brønnum blev genvalgt. Den lokale marineforening tæller i dag 151 "ordinære" medlemmer og 155 'øvrige'. Heriblandt blev følgende behørigt hædret for 25 års medlemskab af HMF: Torben Øland, Erik Lentz Sørensen, Jens Karl Jørgensen, Ole Sørensen, Peter Bendtsen, Olaf Lynggaard Jensen og Verner Gregersen. Ærestitlen Årets Mariner tilfaldt Jørn Lybye for hans beredvillighed og store arbejde, når HMF kalder.