EMNER

Ingen serviceforringelse På hjemmesygepleje?

BUDGET 2004: Ældrechefen i Brovst Kommune har orienteret om, at der ved vedtagelse af kommunens budget 2004, er besluttet besparelser i hjemmesygeplejen, som betyder strukturændringer og fyring af fem ud af otte hjemmesygeplejersker. Samtidig menes dette ikke at have konsekvenser for serviceniveauet for borgerne i Brovst Kommune, når det drejer sig om hjemmesygepleje. Det har vi lidt svært ved at forstå. Vi har forsøgt at indhente materiale om fremtidig struktur for hjemmesygeplejersker, men dette har ikke været muligt. Det bekymrer os, at man har valgt at fyre fem af kommunens hjemmesygeplejersker. De tre, der bliver tilbage, skal varetage sygeplejen til borgerne. Nu er det jo en bekendt sag, at otte når mere end tre, så derfor er vi orienteret om borgerne fremover skal betjenes via et ambulatorium. Planen er, at borgeren skal komme til sygeplejersken, og at kun et absolut fåtal skal have besøg i hjemmet Der bruges således et minimum af tid på kørsel. Dette skulle være et af argumenterne for, at tre kan varetage de samme funktioner, som tidligere krævede otte sygeplejersker. Tidsrummet, hvor det for borgeren er muligt at kontakte en sygeplejerske, vil naturligvis blive indskrænket en hel del. Fremover vil der være sygeplejedækning i færre af døgnets timer, således ingen dækning aften og nat. Ældrechefen har orienteret om, at der vil tilføres Social- og Sundhedsassistentgruppen (SOSA) flere timer til erstatning for nedskæringen i sygeplejersker, samt at SOSA skal have en øget kompetence. Disse strukturændringer får os også til at tænke på, om det er overvejet, hvilke tilbud der kan gives til borgere, som ønsker at slutte livet i eget hjem. Hvad med deres pårørende? I dag er det muligt at få et ubegrænset antal besøg af sygeplejersken alle ugens døgn. Vil det blive svært at blive udskrevet fra sygehuset? Vil der forekomme situationer, hvor udskrivelsen udsættes X antal dage, fordi det ikke er forsvarligt at udskrive? Tendensen er, at patienter udskrives tidligere og dårligere fra sygehusene, og har ofte været igennem komplicerede forløb, såsom bypass-operationer, kronisk lungesyge, ustabile sukkersygepatienter, kræftpatienter. Hvem skal fremover varetage plejen af disse patienter? Sygeplejersker er den eneste faggruppe, der er uddannet til at varetage plejen af patienter med svære og mange problemstillinger. Hvem skal fremover være rådgiver og vejleder i disse forløb, når sygeplejenormeringen nedskæres med over 60 procent? Hvor mange borgere i Brovst Kommune kender ikke til bekymringer omkring deres forældre, eller andre ældre mennesker som de holder af. Bekymringerne drejer sig ofte om medicin. Får eller tager de det rigtige, eller tager de for meget. Disse bekymringer har tidligere kunnet afhjælpes ved at sygeplejersken kom og doserede medicinen en gang ugentligt. Ved dette besøg har sygeplejersken rig mulighed for at observere, hvordan den ældre fungerer i hjemmet. Sygeplejersken vil stadig kunne dosere medicinen, men nu bliver det den ældre, der skal komme til sygeplejersken. Mange demente borgere i kommunen får besøg/tilsyn af geronto-psykiatrisk-team Hidtil har sygeplejersken deltaget i disse besøg. Er det stadig muligt, eller skal det foregå i et ambulatorium? Hvordan reagerer den demente på at skulle transporteres i taxi? For at skulle tale med nogle mennesker, som vedkommende ikke engang genkender. Ville dette have været lettere at tackle i vante omgivelser? Borgere, der lider af en psykisk sygdom, har ofte brug for at få indsprøjtninger jævnligt. De vil i mange tilfælde få store problemer med at skulle forlade hjemmet for at komme til sygeplejersken, hvis det i det hele taget er muligt for dem at forlade hjemmet. Hvad er konsekvenser hvis de ikke magter at komme? I disse tider, hvor der også sker nedskæringer i psykiatrien, udgør hjemmesygeplejen et sikkerhedsnet, hvor de kan hente psykisk støtte. Her handler det også i høj grad om en forebyggende indsats, hvor vi i kraft af vores kendskab til klienten kan afværge forværringer og indlæggelser. Disse er nogle af vores bekymringer på borgernes vegne. Vi håber, at vi ikke er ene om at have ansvarsfølelse for de mennesker, som har brug for hjemmesygeplejerskerne.