Golf

Ingen skat på salg til golfbane

Landsskatteretten underkendte Skatterådet i principiel sag fra Mariagerfjord Kommune.

Bodil og Jens Arne Abildgaard har fået Landsskatterettens ord for, at de ikke skal beskattes af avancen på salg af jord til en golfbane. Arkivfoto: Claus Søndberg

Bodil og Jens Arne Abildgaard har fået Landsskatterettens ord for, at de ikke skal beskattes af avancen på salg af jord til en golfbane. Arkivfoto: Claus Søndberg

I syv år har der været sået tvivl om, hvorvidt de daværende Arden og Hobro Kommuner havde loven med sig, da de over for initiativtagerne til en golfbane ved Hobro tilkendegav, at der kunne handles på ekspropriationslignende vilkår, så sælger ikke skulle betale skat af avancen. Men den tvivl har vist sig ubegrundet. Kommunerne var i deres gode ret, er det nu slået fast af Landsskatteretten, som med sin kendelse har underkendt en tidligere afgørelse truffet af Skatterådet. Landsskatterettens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for andre instanser. Afgørelsen hilses med tilfredshed af Mariagerfjord Kommunes borgmester H.C. Maarup. - Jeg har selvfølgelig hele tiden troet på, at kommunerne handlede i overensstemmelse med lovgivningen, men omvendt er det også klart, at der ved en hver sag er en proces-risiko. Derfor har jeg som alle andre ventet spændt på afgørelsen, siger H.C. Maarup. Lokalplan udarbejdet i 2004 Han var borgmester i den gamle Arden Kommune, da planerne om en golfbane på nordsiden af Mariager Fjord og i grænselandet mellem de daværende Arden og Hobro Kommuner blev født. En lokalplan blev udarbejdet og vedtaget i maj 2004. Herefter gik der yderligere godt et par år, før Arden Kommune 7. september 2006 på forespørgsel af projektmagerne bag golfbanen, Torndalsgård A/S, tilkendegav, at jorden til golfbanen kunne handles på ekspropriationslignende vilkår. Sagen havde inden da været til debat på et byrådsmøde i Arden Byråd. Sanktioneret af Hobro Kommune Hobro Kommune havde modtaget samme forespørgsel, og i et brev dateret 8. september 2006 blev handelsvilkårene også sanktioneret af Hobro Kommune. Brevet var underskrevet borgmester Jørgen Pontoppidan og konstitueret kommunaldirektør Jørgen Basballe. Modsat Arden Byråd havde Hobro Byråd imidlertid aldrig fået sagen forelagt og behandlet, og det tillagde Skatterådet afgørende betydning i en kendelse afsagt 24. marts 2009. Da blev det præciseret, at ekspropriation er et så alvorligt indgreb, at en ekspropriationssituation kun foreligger, hvis der i kommunalbestyrelsen er truffet beslutning om at gennemføre en ekspropriation. Sagt med andre ord var det efter Skatterådets vurdering ikke tilstrækkeligt, at der fra Hobro Kommune kun forelå en accept underskrevet af borgmester og kommunaldirektør. Omstødt af Landsskatteretten Landsskatteretten mener altså noget andet. Retten hæfter sig ved, at de to skrivelser om handel på ekspropriationslignende vilkår er enslydende fra de nu to tidligere kommuner. Begge steder motiveres det med muligheden for at tiltrække nye virksomheder, nye indbyggere og at en golfbane kan udfylde et behov blandt befolkningen for en ny fritidsaktivitet. Derfor kan der efter Landsskatterettens opfattelse ikke herske tvivl om, at viljen til at ekspropriere var lige aktuel i begge kommuner. Det anses for en teknikalitet, at det kun var byrådet i Arden, der havde sagen på sin dagsorden. Hele tiden vidst det Skatterådets afgørelse var påklaget til Landsskatteretten af Bodil Abildgaard, som på betingelse af skattefrihed har afstået et tilliggende på 18,6 hektar til golfbaneselskabet. Selv om hun har fået medhold i klagen, har hun på nuværende tidspunkt ingen kommentarer til afgørelsen. Direktør Ebbe Nyvang, der gennem årene som bestyrelsesformand har varetaget interesserne for golfbaneselskabet, lægger ikke skjul på sin tilfredshed over afgørelsen. - Vi har hele tiden vidst, at vi har retten på vores side, og det har vi nu fået bekræftet, siger han Med Landsskatterettens afgørelse er alle mellemværender mellem køber og sælger dog ikke bilagt. Golfbaneselskabet har stævnet sælger for ikke at have indfriet et lån tinglyst i ejendommen. Det er en forudsætning for udarbejdelse af et endeligt skøde. Den sag er i følge Ebbe Nyvang indbragt for Retten i Aalborg.