EMNER

Ja tak til Dis­ney og Travel Channel - nej tak til TV2 Film

BROVST:På Brovst An­ten­ne­for­en­ings ge­ne­ral­for­sam­ling ved­to­ges pris­for­høj­el­ser på de to tv-pak­ker, som fo­re­nin­gen til­by­der: Grund­pak­ken sti­ger fra 632 til 655 kr. og den ud­vi­de­de pak­ke fra 1745 til 1955 kr. For­hø­jel­sen beg­run­des med al­min­de­li­ge pris­stig­nin­ger. Den stør­re pris­stig­ning på den ud­vi­de­de pak­ke skyl­des, at be­ta­lings­ka­na­ler­ne lig­ger i den­ne pak­ke. Den vil i nær frem­tid bli­ve ud­vi­det med Dis­ney Cha­nnel og Travel Cha­nnel. Et med­lem hav­de til ge­ne­ral­for­sam­lin­gen ind­sendt for­slag om, at der blev op­ret­tet en tred­je tv-pak­ke, hvor sports­ka­na­ler­ne kun­ne sam­les. Be­sty­rel­sen op­lys­te, at det af en ræk­ke for­skel­li­ge år­sa­ger ik­ke er prak­tisk mu­ligt at op­fyl­de øns­ket. An­ten­ne­for­en­in­gen vil i hø­je­re grad kun­ne imø­de­kom­me in­di­vi­duel­le øns­ker, når bred­bån­det bli­ver ud­byg­get, for­ment­lig in­den for et par år. Med­lem­mer­ne har haft TV2 Film på prø­ve, men der er ik­ke stem­ning for at fort­sæt­te med ka­na­len.