Ja tak til Hals og Aalborg

Siger vælgerne på tirsdag ja til at lægge Hals og Aalborg sammen, er det først og fremmest den nye storkommunes økonomiske og faglige bæredygtighed, der siges god for

HALS:Byrådet i Hals har forud for folkeafstemningen på tirsdag om Hals Kommunes fremtid nedsat et valg-udvalg, der har fået til opgave skriftligt at give vælgerne en mulighed for at vurdere fordele og ulemper ved at gå sammen med enten Aalborg eller Dronninglund. I det følgende er det valg-udvalgets tanker om en sammenlægning af Hals og Aalborg kommuner, der fokuseres på. Valgudvalget lægger her ud med at konstatere, at Aalborg Kommune er cirka 14 gange så stor som Hals Kommune - så en sammenlægning af de to kommuner vil på mange områder føre til, at Hals overtager Aalborgs serviceniveau. Samtidig vil Hals Kommune indgå i en større Aalborg Kommune, hvor der i modsætning til den nuværende decentrale byudviklingsstruktur i Hals Kommune vil blive tale om, at kommunen får et vist antal primære oplandsbyer på linie med byer som Vadum, Vodskov og Svenstrup. Det kunne for den nuværende Hals Kommunes vedkommende være f.eks. Hals og V. Hassing, og det vil så sige, at udviklingen i området primært vil være koncentreret omkring disse to byer. Turistmæssigt samspil Går Hals sammen med Aalborg, påpeger valgudvalget også vigtigheden af at bevare og værne om de eksisterende naturværdier i området, og her konstaterer valgudvalget videre, at Hals og Aalborg kommuner komplimenterer hinanden godt, når det gælder det turistmæssige udbud. Her har Aalborg på den ene side de mange kulturelle tilbud, mens Hals på den anden side kan bryste sig af lokkende rekreative og naturskønne omgivelser. Samtidig peger valgudvalget på, at også Hals Kommunes særlige kulturelle kendetegn vil indgå som en del af den nye Aalborg Kommunes brede vifte af tilbud. - Den nye kommune vil samlet set udgøre en utrolig stærk kommune på turistområdet - med en bredt varieret vifte af tilbud. Og Limfjorden vil udgøre et bindeled, tilføjer valgudvalget. Plads til alle Siger vælgerne på tirsdag ja til at lade Hals og Aalborg kommuner smelte sammen, når kommunalreform træder i kraft pr. 1. januar 2007, så vil det ifølge valgudvalget også give en ny kommune med et mangfoldigt udbud af bosætningsmuligheder - så der er plads til både dem, der foretrækker storbyens puls, og dem, der foretrækker det nære og de naturskønne omgivelser. Her påpeger valgudvalget videre, at infrastrukturen - veje, den kollektive trafik og IT-motorvejene - allerede er veludbygget og derfor med til at binde de to kommuner sammen. Samtidig noterer valgudvalget sig, at der ved en Hals/Aalborg-fusion vil blive tale om en kommune med mange forskellige kulturelle tilbud samt et stort og broget foreningsliv, ligesom Aalborg Kommune med et goddag til Hals Kommune vil blive styrket som et både lokalt og regionalt erhvervskraftcenter. Kommune med volumen En sammenlægning af Hals og Dronninglund vil ifølge valgudvalget også resultere i en økonomisk stabil kommune med en større økonomisk volumen - med hvad det medfører af økonomisk råderum og mulighed for at fastholde og udbygge et godt serviceniveau. - Der er samtidig ressourcer til at realisere større projekter, tilføjer valgudvalget og fortsætter: - Der vil være tale om en kommune, hvor høj faglig standard og ekspertise er til stede i praktisering af serviceniveauet til borgerne. Valgudvalget har endvidere en forventning om, at rådhuset i Gandrup fortsat vil kunne beskæftige en medarbejderstab på nogenlunde samme størrelse som nu, og det kunne f.eks. være den nye kommunes administration på børne- og/eller ældreområdet, der fremover kunne få til huse i Gandrup. Derudover konkluderer valgudvalget, at Hals Kommune på ældreområdet kunne blive en del af Aalborg Kommunes ialt syv ældreområder, ligesom valg-udvalget også fastslår, at der i den nuværende Hals Kommune fortsat vil være fem skoler efter en eventuel sammenlægning med Aalborg Kommune. På børnepasningsområdet vil der ved en sammenlægning med Aalborg ikke blive pillet ved den nuværende pladsgaranti, men derud-over føjes der også Aalborgs tilbud om nat- og weekendpasning til viften af tilbud, og også på det sociale område vil tilbudsviften blive udvidet med et ja til Aalborg. Decentral struktur Slutteligt slår valgudvalget fast, at der også i en ny og større Aalborg Kommune vil blive tale om en meget decentral struktur, hvor der på de enkelte serviceområder er en stor grad af borgerinddragelse via samråd, der fungerer som en form for "brugerpanel" - så opgaverne på dén måde bliver løst så tæt på borgerne som muligt. Som det er tilfældet med de Dronninglund-interesserede, kan også de Aalborg-interesserede hente flere oplysninger om den store nabokommune i vest. Det kan ske ved at kontakte Aalborg Kommune på omaalborg@aalborg.dk eller på telefon 99311509 - eller ved at møde op på kommunekontoret på Boulevarden 13 i Aalborg. Mindretallets håb I Hals Byråd er der forud for folkeafstemningen på tirsdag et mindretal på 7 mod 10, der foretrækker en sammenlægning af Hals og Aalborg kommuner. Det er Poul Erik Lyng-dorf, Jonna Hansen og Sørn Nordhald (alle S), Keld Jul Vagner og Ane-Marie Viegh Jørgensen (begge V) samt løsgængerne Keld Petersen og Jens Møller.

Forsiden