Thise

Ja tak til kost–po–li–tik i fol–ke–sko–ler–ne

Børne- og kul–tur–ud–val–get i Brøn–ders–lev Kom–mu–ne klar med ny plan for sko–le–bo–der

Ef–ter at have kørt med en for–søgs–ord–ning på He–de–gårds–sko–len, er børne- og kul–tur–ud–val–get i Brøn–ders–lev-Dron–ning–lund Kom–mu–ne nu ind–stil–let på at ud–bre–de den nye kost–po–li–tik til ikke bare res–ten af kom–mu–nens fol–ke–sko–ler men alle fol–ke–sko–ler–ne i den nye kom–mu–ne.ar–kiv–fo–to

Ef–ter at have kørt med en for–søgs–ord–ning på He–de–gårds–sko–len, er børne- og kul–tur–ud–val–get i Brøn–ders–lev-Dron–ning–lund Kom–mu–ne nu ind–stil–let på at ud–bre–de den nye kost–po–li–tik til ikke bare res–ten af kom–mu–nens fol–ke–sko–ler men alle fol–ke–sko–ler–ne i den nye kom–mu–ne.ar–kiv–fo–to

BRØN–DERS–LEV:Børne- og kul–tur–ud–val–get i Brøn–ders–lev Kom–mu–ne har over for øko–no–mi–ud–val–get ind–stil–let, at der ind–fø–res en kost–po–li–tik med sko–le–bo–der i kom–mu–nens fol–ke–sko–ler. Sam–ti–dig er der i ud–val–get håb om, at ord–nin–gen kan ud–vi–des til hele den nye Brøn–ders–lev-Dron–ning–lund Kom–mu–ne. Det–te skal ske ved, at der hen–tes pen–ge til om–rå–det fra de mid–ler, der fra cen–tralt hold er af–sat til etab–le–rin–gen af et nyt sund–heds–cen–ter i Brøn–ders–lev-Dron–ning–lund Kom–mu–ne. Øns–ket om at få del i de om–tal–te sund–heds–cen–ter-mid–ler blev frem–sat af for–man–den for børne- og kul–tur–ud–val–get i Brøn–ders–lev Kom–mu–ne, Ole Jes–pers–gaard (S), på den–ne uges møde i Sam–men–læg–nings–ud–val–get for Brøn–ders–lev-Dron–ning–lund Kom–mu–ne, og her blev øns–ket mod–ta–get med vel–vil–je af sty–re–grup–pen bag sundhedscenterprojektet, som nu vil se nær–me–re på mu–lig–he–der–ne for at ind–dra–ge kost–po–li–tik–ken i det frem–ti–di–ge, sund–heds–frem–men–de ar–bej–de. Mens dét imid–ler–tid er til–tag, der ar–bej–des på på sigt, så vil børne- og kul–tur–ud–val–get al–le–re–de nu - ef–ter en for–søgs–ord–ning på He–de–gårds–sko–len - have kost–po–li–tik–ken ind–ført i Brøn–ders–lev Kom–mu–ne. Si–ger også by–rå–det ja, vil det be–ty–de, at kost–po–li–tik–ken iværk–sæt–tes med ind–gan–gen til det nye sko–le–år i au–gust, hvor He–de–gårds–sko–len, Skolegades Sko–le og Søndergades Sko–le skal del–ta–ge i den cen–tra–le ord–ning med ple–je–hjem–met Ris–ag–er–lund som le–ve–ran–dør. Her–ud–ov–er øns–ker børne- og kul–tur–ud–val–get, at der i bud–get–tet for 2007 af–sæt–tes 186.000 kr. til at ind–ret–te en sko–le–bod på Tof–te–gårds–sko–len, mens det vi–de–re er tan–ken, at Ø. Brøn–ders–lev Cen–tral–sko–le skal med i ord–nin–gen fra sko–le–året 2007/08 - når sko–len dér er fær–dig–re–no–ve–ret. Der–ud–over er det børne- og kul–tur–ud–val–gets plan, Ser–rit–slev og Thise sko–ler vi–de–re–fø–rer de–res lokale sko–le–bo–der og ind–går i den cen–tra–le sko–le–mads–ord–ning fra 1. ja–nu–ar 2007.