Ja til anerkendende ledelse

Onsdag 14.1. blev der skrevet historie i Aalborg Kommune.

For første gang nogensinde havde kommunens 906 ledere med personaleansvar revet en formiddag ud af kalenderen og sat hinanden stævne i Aalborg Kongres og Kultur Center. Anledningen var kommunens nye Fælles Ledelsesgrundlag, som blev godkendt af byrådet i december 2008. I ledelsesgrundlaget vises vejen med seks pejlemærker for god ledelse: * Vi agerer i en politisk ledet organisation { Vi udøver strategisk ledelse { Vi udvikler organisationens opgaveløsning og helhedstænkning { Vi har en demokratisk og dialogbaseret ledelsesstil { Vi arbejder efter fælles mål og værdier { Vi skaber attraktive og udviklende arbejdspladser Den ledelse, der udøves på en kommunal arbejdsplads, er helt central for serviceydelsens kvalitet og mulighed for at forbedre praksis. På Vester Mariendal skole praktiserer ledelsen anerkendende ledelse, der understøtter en fortsat udvikling af en anerkendende kultur. Aanerkendende ledelse er en måde at gå til ledelsesopgaverne på, hvor man kombinerer et stærkt ønske om at kvalitetssikre skolens virksomhed bredt set med udvikling af en systematisk evalueringskultur og understøtter med anerkendende ledelse som en tænkning og handleform, der kvalificerer strategiske beslutninger. Det handler netop om en demokratisk og dialogbaseret ledelsesstil med åbenhed, information og kommunikation udadtil og en medinddragende og motiverende ledelse indadtil, når vi vil have en arbejdsplads, hvor læring og udvikling er omdrejningspunktet for alle ansatte. Anerkendende ledelse er stærkt inspireret af Appreciative Inquiry, der bygger på den grundlæggende antagelse, at der i alle organisationer og hos alle medarbejdere er succeshistorier, som rummer et stort potentiale for udvikling. Vi sætter fokus på det, der lykkes – vi finder succeser og præstationer, som vi kan være stolte af – vi skaber billeder af den fremtid, vi ønsker – vi skaber billeder af en opnåelig fremtid – vi sætter processer i gang. Den gensidige udveksling af ideer gør at der er kort fra ide til handling og god mulighed for erfaringsudveksling og videndeling. Vester Mariendal Skole kan i dag karakteriseres som en attraktiv og udviklende arbejdsplads – et videns- og pædagogisk udviklingscenter – understøttet af en øvekultur, hvor der konstant er fokus på, hvordan vi hensigtsmæssigt udvikler praksis med forbedring for øje. Arbejdsmiljøet er særdeles godt, der er et gå-på-mod, engagement og mange nye tiltag, som vokser ud af ønske og behov for vores udvikling kendetegnet af: { Vi værdsætter mangfoldighed og forskellighed { Høj grad af uddelegering og medledelse { Teamorganisering { Kreativitet og innovation { Kort vej fra idé til handling { Alle har ret til at udvikle sig – vi står ikke i vejen for hinanden! { Vi har fokus på det, der virker, det der lykkes. { Der er plads til at fejle – det lærer vi også af. Hvor ledelse tidligere blev opfattet som et nødvendigt onde må vi som ledere og medarbejde-re samarbejde om, at ledelse bliver opfattet som et personalegode. Moderne ledelse er mere end blot en samling nyttige værktøjer og teknikker, det er et paradigme. Ledelse som personalegode oplever medarbejderne, når lederen er støttende, lyttende og opmuntrende – og bakker op om nye ideer yder medarbejderen hjælp til selvhjælp. Ledelse er også at være kontrollerende i relation til målene – samt konflikt- og problemløser og vagthund i relation til værdierne. Ærlige og reel feedback og klare forventninger gør, at man som medarbejder ved, hvor man har sin leder. Faktisk sætter medarbejdere pris på ledere, der tør, vil og kan agere som så, når de samtidigt oplever, at der er fokus på at frigøre energi, give plads til forskellighed og skabe vilkår for at medarbejderne kan se tingene ud fra helhedsperspektiver. Så vi er på rette vej i vores kommune med et nyt og brugbart ledelsesgrundlag.