Ja til bæredygtig beskæftigelse

Lukningen af Flextronics understreger behovet for, at politikerne i Nordjylland sammen med fagforeninger, andre folkelige organisationer og befolkningen udvikler en bæredygtig beskæftigelsespolitik.

Vi kan ikke overlade dette til store multinationale selskaber eller de markedskræfter, som i dag styrer globaliseringen. Her gav Aalborg+10-konferencen inspiration til en række initiativer. Blandt andet kan fremhæves den målbevidste indsats, der i Hannover er gjort for at kombinere en aktiv beskæftigelsespolitik med en bæredygtig byudvikling. Oplagte initiativer, der umiddelbart kan iværksættes i Nordjylland er bl.a.: Stat, amt og kommuner må medvirke til at sikre, at der oprettes og fastholdesproduktion i Nordjylland, der er baseret på en bæredygtig udnyttelse afnordjyske ressourcer. For eksempel må der gives økonomisk støtte til etablering af lokale mejerier og slagterier, som kan sikre en produktion aføkologiske fødevarer. Afsætningen af disse fødevarer skal sikres ved, at alle offentlige institutioner benytter sig af disse producenter og ved at der gives støtte til markedsføring og distribution af disse produkter både lokalt og til eksport. Fiskeripolitikken omlægges, sådan at den sikrer udvikling for den del af fiskeriet, som retter sig imod at fange konsumfisk. Det betyder afskaffelse af kvoterne og indførelse af skærpede regler over for de redskaber og kuttere, som ødelægger fiskebestanden og havbunden. Dette vil ramme de store trawlere,som fisker industrifisk, men skåne de mindre fiskekuttere, som fanger fisk til konsum. Det skal sikres, at bearbejdningen af fiskeprodukterne bevares i Nordjylland. Den ekspertise, der findes i Nordjylland på energiområdet, skal udnyttes til at skabe øget udvikling og produktion af vedvarende energi. Der afsættes flere penge til forskning og udvikling af alternativ energi inden for solcelle, brintenergien og bølge-energi. Der etableres en ordning, der giver støtte til at udvikle og producere solenergianlæg. Der satses på en fortsat udvikling med vindkraft ved etablering af nye havplacerede vindmøller, sådan at produktionen af vindbaseret energi fordobles. Der etableres offentlig produktion af energianlæg. Offentlige institutioner skal investere i energibesparelser og øget anvendelse af vedvarende energi. Der igangsættes en plan, som fører til øget genbrug og en reduktion i mængden af affald i Nordjylland. Den nødvendige forbedring af skinnenettet for at få en velfungerende nærbanefra Hobro til Hjørring uden negative konsekvenser for IC-forbindelserneigangsættes. Bevillingerne til byfornyelse, renovering, vedligeholdelse og kvarterløftsættes op til niveauet for 2001. Efterslæbet i renovering af kloaknettet skal indhentes. Der ansættes flere folk til at sikre sikre mere genbrug. Pengene til disse initiativer kan skaffes ved, at staten afsætter flere pengetilen indsats i Nordjylland. Statens sparede udgifter til dagpenge overføres til kommuner og amter. Virksomheder, der fyrer medarbejdere, forpligtes til både at betale til de fyrede medarbejderes efteruddannelse og til investeringer i nye arbejdspladser i Nordjylland. Staten kan skaffe flere penge for eksempel ved at skærpe beskatningen af de multinationale selskaber, bruge nogen af Nordsømilliarderne, beskatte værdistigningerne på jord og fast ejendom, effektivisere beskatningen af erhvervslivet og genindføre formueskatten.