Redningsvæsen

Ja til bedre beredskab

Fremover bliver der længere til skadestuen.

Antallet af sygehuse med en skadestue til modtagelse af akutte patienter (akutmodtagelse) bliver omtrent halveret på landsplan, og udviklingen har givet anledning til utryghed og folkelige protester i de byer, der mister akutmodtagelsen. Det er forståeligt, for det giver tryghed at have en akutmodtagelse i byen. Men det er ikke sundhedsfagligt fornuftigt at fastholde de nuværende 40 akutmodtagelser i et lille land som Danmark. Det er bedre at sikre en høj behandlingskvalitet for patienterne ved at samle de specialiserede kræfter på de kommende 20-25 modtagelser. På den måde kan de akutte patienter hurtigere blive udredt og visiteret til den rette behandling. Derfor støtter Danske Patienter – der er en paraplyorganisation for ni patientforeninger med tilsammen godt 700.000 medlemmer – den igangværende omlægning af akutberedskabet. Men omlægningen forudsætter, at den lægelige behandling af patienterne på skadesstedet og under transporten til sygehuset (den præhospitale indsats) bliver styrket, ligesom kvaliteten af den akutmedicinske behandling på sygehuset skal have et kvalitativt løft. Danske Patienter vil derfor holde politikerne fast på løfterne om et forbedret akutberedskab, når forhandlingerne om de kommende års investeringer finder sted i efteråret. Danske Patienter har konkrete ønsker til udformningen af fremtidens akutberedskab, og bedømt på de foreløbige udmeldinger fra såvel regionerne som regeringen deles flere af disse ønsker med beslutningstagerne. Der er grund til optimisme for fremtidens akutberedskab! De længere afstande til akutmodtagelserne gør det nødvendigt, at patienterne så hurtigt som muligt kan få en højt kvalificeret lægelig behandling. Særligt for patienter med tidskritiske traumer og sygdomme (fx hjerteblodpropper og meningitis) er det afgørende, at den akutmedicinske ekspertise er fremme inden for kort tid. Danske Patienter ønsker en landsdækkende ordning med lægeambulancer og lægehelikoptere, som kan sikre hurtig udrykning, tidlig diagnosticering og indledende behandling samt hurtig indlæggelse under trygge former – også for patienter i yderområderne. Den akutmedicinske behandling på sygehusets modtagelsesafdeling bør forbedres. I dag står turnuslæger eller nyuddannede reservelæger ofte alene med skadesvagten i aften- og nattetimerne, og det er ikke hensigtsmæssigt, idet perioden under og umiddelbart efter indlæggelsestidspunktet ofte er den mest kritiske fase af det akutte sygdomsforløb. De akutte patienter har krav på den mest specialiserede behandling, og derfor foreslår Danske Patienter, at de erfarne speciallæger/overlæger i større grad inddrages i vagtordningerne. Et større samarbejde mellem yngre og erfarne læger vil samtidig underbygge videndeling, gensidig læring og arbejdsglæde. Desuden bør det overvejes at etablere akutmedicin som et selvstændigt speciale med henblik på at styrke den faglige udvikling og behandlingskvaliteten. Det vil også tilføre faget prestige og dermed fremme rekrutteringen af nye læger. Endelig har omlægningen af akutberedskabet indvirkning på de alment praktiserende lægers arbejde, idet de fremover må behandle flere akutte patienter med mindre skader. Undersøgelser har vist, at 60 pct. af alle skadestuepatienter burde behandles hos egen læge, fordi deres behandlingsbehov er begrænset. Således må almen praksis ruste sig til at modtage flere patienter i fremtiden, hvilket kræver en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Svaret er etableringen af sundhedscentre, hvor de alment praktiserende læger skaber arbejdsfællesskaber med hinanden og andre sundhedsfaggrupper for at udnytte stordriftsfordele og synergieffekter og sikre en større fleksibilitet i forhold til åbningstider. En styrket almen praksis, gerne suppleret med lokale skadeklinikker, der kan behandle patienter med ukomplicerede skader i nærområdet, vil samtidig modvirke befolkningens følelse af utryghed, når vejen til skadestuerne bliver længere. Tryghed og høj behandlingskvalitet bør forenes i fremtidens akutberedskab.