Aså

Ja til bro over Elling Å

Sidste sten ryddet af vejen for vandresti ml. Strandby og Frederikshavn

ELLING:Langt om længe ser det ud til at en planlagt vandresti mellem Strandby og Frederikshavn kan etableres. Tirsdag sagde amtets udvalg for teknik og miljø ja til at dispensere fra naturbeskyttelseslovens § 15, så der kan etableres en gangbro over Elling Å samt en lav gangbro over strandengarealet mellem åen og stranden og opsættes tre-fem markeringspæle på strækningen. Strækningen skal indgå som en del af Nordsøstien og i den forbindelse skal der opsættes max. fem diskrete markeringspæle. Området er udpeget som internationalt beskyttelsesområde og der er flere vilkår knyttet til dispensationen. Blandt andet at der kun bliver adgang for gående, at hunde skal føres i snor i perioden fra 1. april til 30. september, at gangbroerne anlægges med ubehandlet træ og i en højde, så den om sommeren er skjult af vegetationen, max. bliver 50 cm bred og uden rækværk. - Vi har tidligere sagt nej til en lignende ansøgning ved Asaa, men ved Asaa yngler flere fugle end i området her. Desuden mener vi, at det vil blive til gavn for rigtig mange mennesker, men også at trafikken vil følge den kommende sti og på den måde skåne dyre- og plantelivet i området, siger udvalgsformand Niels K. Kirketerp (V).