Tyverier

Ja til de nye le]ve]ran]dø]rer]

@$:]} Øko]no]mi]ud]val]get har som so]ci]al- og sund]heds]ud]val]get sagt god for de seks le]ve]ran]dø]rer, der har meldt sig som mu]li]ge yde]re af den frem]ti]di]ge hjælp på æld]re]om]rå]det i den nye frit-valgsordning. To af dis]se er kom]mu]nens eget om]rå]de øst og vest, og blandt de fire nye øns]ker de to kun at blive god]kendt til at yde prak]tisk bi]stand, mens de andre to har lagt bil]let ind på både prak]tisk og per]son]lig bi]stand. Det gæl]der for alle de fire nye, mu]li]ge le]ve]ran]dø]rer, at de skal op]fyl]de en ræk]ke krav, inden de kan god]ken]des en]de]ligt som mu]li]ge kon]kur]ren]ter til det kom]mu]na]le hjem]me]hjælps-til]bud. - Jeg ved ikke, hvor mange der egent]lig vil væl]ge det pri]va]te al]ter]na]tiv til kom]mu]nen, men nu får de i hvert fald mu]lig]he]den, og det er godt, siger borg-mes]ter og øko]no]mi]ud]valgs]for]mand Mi]ka]el Klit]gaard (V). KLOK]KER]HOLM Ind]brud på Holskovbækvej } Nat]ten til torsdag fik et ulåst ud]hus på Holskovbækvej ved Klok]ker]holm be]søg af ubud]ne gæs]ter. Den eller de ukend]te ger]nings]mænd stjal ved indbrudet et top]nøg]le]sæt, en kom]pres]sor og tre fem-li]ters ben]zin]dun]ke. Land]vad]høj havde bil]ty]ve-be]søg } KLOK]KER]HOLM: På Land]vad]høj øst for Klok]ker]holm havde man grund]lovs]dag bersøg af en eller flere bil]ty]ve. Den eller de ukend]te ger]nings]mænd for]søg]te at stjæ]le en rød u-ind]re]gis]tre]ret Maz]da 626. Bi]len havde fået en si]de]ru]de smad]ret, og li]ge]le]des var tæn]dings]lå]sen brudt op. Til trods for an]stren]gel]ser]ne er det dog ikke lyk]ke]des at star]te bi]len, og derfor måtte ty]ve]ne - til fods? -for]lade Land]vad]høj med ufor]ret]tet sag. HJAL]LE]RUP Golf stjå]let på Østermaken } Nat]ten til torsdag blev en rød]brun Golf stjå]let fra en ad]res]se på Øs]ter]mar]ken i Hjal]le]rup. Den rød]bru]ne Golf er sand]syn]lig]vis blevet stjå]let i tids]rum]met mellem onsdag klok]ken 23.00 og torsdag morken klok]ken 04.00. Bi]len har re]gis]tre]rings]num]mer SD 90 510. Bil for]søgt stjå]let på Sten]går]den } Sten]går]den i Hjal]le]rup har i pe]rio]den mellem onsdag klok]ken 16.30 og torsdag klok]ken 12.30 haft be]søg af en eller flere lang]fing]re]de gæs]ter. En blå Golf er for]søgt op]brudt ved den høj]re dør]lås, hvor]ef]ter man har vil]let fjer]ne en så]kaldt ratbøjle. Det]te er imid]ler]tid ikke lyk]ke]des, og derfor har man måt]tet op]gi]ve fo]re]ta]gen]det. RØR]HOLT Stjå]let bil smad]ret - og ef]ter]ladt } Grund]lovs]dag klok]ken 7.45 fik po]li]ti]et i Fre]de]riks]havn en mel]ding om, at en per]son]bil var ef]ter]ladt ved Asbækholtvej nord for Rør]holt. Da or]dens]mag]ten nå]ede frem, lå det klart, at der var tale om en koks]grå Maz]da 626, som tidligere er blevet stjå]let fra en ad]res]se i Aal]borg. Ru]der, skær]me, tag og døre var smad]ret, mens rat, num]mer]pla]der og hjul var fjer]net. Det er derfor højst tvivl]somt om den stak]kels Maz]da-ejer kommer til at rul]le flere ki]lo]me]ter i dén vogn.]