Ja til islamtabu?

I en opsigtsvækkende videooptagelse, som kan ses på You Tube, og som man derfor over internettet kan stifte bekendtskab med over det meste af jorden, påstår indvandreren, Bashy Quraishy, at Dansk Folkeparti har forandret Danmark ”fra at være et humanistisk land til at være et islamofobisk land”.

Det er med andre ord ikke blot Dansk Folkeparti, dets medlemmer eller vælgere, der er blevet islamofobiske. Nej, Bashy Quarishys diagnose synes – ifølge videooptagelsen – at skulle gælde hele folket. Derfor opfordrer han nu de muslimske lande til at rette en politisk eller økonomisk boykot mod Danmark. Med åbne øjne forsøger han tilsyneladende at udøve landsskadelig virksomhed rettet mod det land, der har bevilliget ham asyl, og som han formodentligt selv har valgt som sit andet fædreland. I forbindelse med sin videooptagelse beklager Bashy Quraishy sig blandt andet over, at den danske stat ikke stopper ”de hadefulde udtalelser mod verdens muslimer”. Hermed har integrationsdebattøren rejst en række centrale spørgsmål af ganske vidtrækkende betydning. For det første: Indebærer denne beklagelse, at eksempelvis tvangsægteskaber og såkaldte æresdrab, i den udstrækning de forøves i muslimske kredse, skal tabubelægges effektivt af hensyn til den gode tone mellem muslimske indvandrere og den oprindelige danske befolkning? For det andet: Hvordan forholder Bashy Quraishy sig til det faktum, at i visse muslimske lande henretter man mennesker alene med den begrundelse, at de er homoseksuelle, og at det sker med fuld tilslutning fra de pågældende regimers politiske og religiøse ledere? For det tredje: Er Bashy Quraishy ikke bekendt med, at en kun 13-årig somalisk pige for blot få uger siden blev stenet til døde? Hendes brøde bestod angiveligt i, at hun blev voldtaget af tre mænd og ikke så sig i stand til fremskaffe fire vidner, som kunne bekræfte, at udåden havde fundet sted. Alt blev tilsyneladende udført med støtte fra de lokale myndigheder og i fuld overensstemmelse med den religiøst og/eller kulturelt betingede lovkodeks, som er gældende det pågældende sted. Har Bashy Quraishy på noget tidspunkt fundet anledning til at tage afstand fra de muslimske samfund i hvilke, der udøves en så bestialsk adfærd? Eller mener han, at alene en omtale af disse grusomheder bør karakteriseres som ”de hadefulde udtalelser mod verdens muslimer”? Hvis ikke, rejses spørgsmålet: Hvornår tager for eksempel Bashy Quraishy og repræsentanter for de herboende moderate- og demokratiske muslimer, klart og utvetydigt afstand fra ovennævnte grusomheder? Hvornår stiller de sig på linje med for eksempel den canadiske muslim, forfatter og tv.-journalist, Irshad Manji, som i sin bog ”Problemet med Islam” gør det klart, at en grundlæggende reformation inden for islam er påkrævet? Hvornår indser religionens fortolkere, at de må opgive kravet om at ville regulere ethvert skridt i det enkelte menneskes tilværelse med henvisning til ”skrifterne” og ”reglerne”. I overensstemmelse med FN's Menneskerettighedserklæring må mennesket tværtimod betragtes som et unikt væsen, der på eget ansvar kan vælge – også – sit religiøse ståsted til eller fra i absolut frihed. Vi må stå værn om retten til at kunne analysere og drøfte til bunds et hvilket som helst spørgsmål vedrørende den menneskelige tilværelse – også de religiøse spørgsmål. Kun hvis det er muligt, kan vejen – for nu at blive i den religiøse terminologi – beredes for en fredelig sameksistens mellem væsensforskellige kulturer og religioner. Det er samtidig forudsætningen for en vellykket integration. Hvornår ser vi herboende muslimer og/eller integrationsdebattører som for eksempel Bashy Quraishy tage initiativ til støtte for en sådan udvikling? Et værdigt menneskeliv må nødvendigvis kunne udfolde sig i frihed og på eget ansvar. Derfor må vi i fællesskab gøre det klart, at hverken forsøg på at udøve landsskadelig virksomhed, trusler, vold, terror eller drab under nogen omstændigheder hører hjemme i den kulturelle-, religiøse- eller politiske kappestrid, som udfolder sig i et frit og åbent folkestyre. Bashy Quraishys videooptagelse på You Tube kunne antyde, at det haster.