Ja til jagt på rå­dyr i Øs­ter­sko­ven

Po­li­ti­ker­ne i tek­nisk ud­valg åb­ner for, at jæ­ge­re kan tyn­de ud i rå­dyr­be­stand i Øs­ter­sko­ven

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Nog­le på­rør­en­de op­le­ver rå­dy­re­ne på kir­ke­går­den som en pla­ge. De spi­ser af bloms­ter­ne. AR­KIV­FO­TO: LARS PAU­LI

HO­BRO:Rå­dy­re­ne i Ho­bro Øs­ter­skov er til så stor ge­ne, at nog­le af dem må la­de li­vet. Det me­ner tek­nisk ud­valg i Ho­bro Kom­mu­ne, der net­op har gi­vet til­la­del­se til jagt på rå­dyr i skoven. Det var et enigt ud­valg, der traf be­slut­nin­gen om at ret­te ge­vær­lø­bet mod rå­dy­re­ne for at tyn­de ud i be­stan­den. For­in­den hav­de po­li­ti­ker­ne råd­ført sig med vildt­kon­su­lent Ivar Høst fra Bu­de­rup­holm Stats­skov­di­strikt. Jag­ten skal fin­de sted i ef­ter­året. - Der er for man­ge rå­dyr i Øs­ter­sko­ven, og de kom­mer tæt­te­re og tæt­te­re på. De er nor­malt sky dyr, og det er ik­ke de­res nor­ma­le ad­færd, at de fær­des 15-20 me­ter fra men­ne­sker. - Ved at til­la­de jagt øns­ker vi at sik­re, at de dyr, der er til­ba­ge, kan fin­de den nød­ven­di­ge fø­de i skoven, si­ger for­mand for tek­nisk ud­valg i Ho­bro Kom­mu­ne Preben Chri­sten­sen (S). Kryd­ser Ma­ri­ager­vej I de­res jagt på no­get spi­se­ligt har rå­dy­re­ne den­ne vin­ter som no­get ret usæd­van­ligt kryd­set Ma­ri­ager­vej i Ho­bro og hu­se­ret i parcelhushaverne, blandt an­det på Ager­kro­gen. Og på trods af, at der for et par år si­den blev sat et hegn op om­kring Sønd­re Kir­ke­gård, har rå­dy­re­ne ædt af de bloms­ter­bu­ket­ter, på­rør­en­de har lagt på de­res slægt­nin­ges grav­ste­der. Po­li­ti­ker­ne har i de se­nes­te to år dis­ku­te­ret, om de skul­le give grønt lys for at sky­de rå­dyr, men de har ik­ke væ­ret eni­ge. Dy­re­nes fær­den på Ma­ri­ager­vej blev drå­ben, der fik bæ­ge­ret til at fly­de over. - Det er uhen­sigts­mæs­sigt med rå­dyr, der går på Ma­ri­ager­vej. Det kan ska­be pro­ble­mer for tra­fik­ken med dyr, der kryd­ser ve­jen, si­ger Preben Chri­sten­sen. Ud­val­get har ik­ke tænkt sig at skil­te med, at der kan være rå­dyr, der kryd­ser ve­jen. - Der er ta­le om by­mæs­sig be­byg­gel­se, hvor man i for­ve­jen kun må kø­re 50 ki­lo­me­ter i ti­men. Det vil­le bare bli­ve en skil­te­skov. Po­li­ti­et fra­rå­der det og­så, si­ger Preben Chri­sten­sen. Det har og­så spil­let en væ­sent­lig rol­le for po­li­ti­ker­nes be­slut­ning om at til­la­de jagt, at de har få­et hen­ven­del­ser fra på­rør­en­de til dem, der lig­ger be­gra­vet på kir­ke­går­den. De på­rør­en­de har væ­ret ke­de at af op­le­ve, hvor­dan rå­dy­re­ne har ra­se­ret de bloms­ter­bu­ket­ter, som de har lagt på de­res af­dø­de slægt­nin­ges grav­ste­der. - Vi age­rer ik­ke li­ge da­gen ef­ter så­dan en hen­ven­del­se. Nu er det min for­nem­mel­se, at der er ro på, og at vi kan tage en be­slut­ning, som ik­ke er fø­lel­ses­la­det, men ba­se­ret på for­nuft. - Snart kom­mer som­me­ren, hvor rå­dy­re­ne sø­ger til­ba­ge til skoven. Så bli­ver det ef­ter­år, og jag­ten kan gå ind, før dy­re­ne be­gyn­der at søge væk fra Øs­ter­sko­ven, si­ger Preben Chri­sten­sen. Han af­vi­ser, at jag­ten vil fin­de sted på selve kir­ke­går­den. ”Vi vil ik­ke lig­ge bag grav­ste­der­ne og sig­te på rå­dy­re­ne”, un­der­stre­ger han. Jag­ten vil være be­græn­set til Ho­bro Øs­ter­skov, hvor rå­dy­re­ne na­tur­ligt hø­rer hjem­me. - Vi skal ha­ve ud­pe­get nog­le dyg­ti­ge jæ­ge­re. Der skal ta­ges de nød­ven­di­ge for­holds­reg­ler af hen­syn til pub­li­kum, for det er jo en me­get be­fær­det skov. - Vi er tryg­ge ved, at det kan ske på en be­tryg­gen­de måde, si­ger Preben Chri­sten­sen. Han kan ik­ke ud­ta­le sig om, præ­cis hvor man­ge rå­dyr, der skal sky­des. Det vil kom­me an på en vur­de­ring, når jæ­ger­ne er på ste­det. Jag­ten vil bli­ve til­ret­te­lagt i et sam­ar­bej­de med Bu­de­rup­holm Stats­skov­di­strikt. Preben Chri­sten­sen kan ik­ke min­des, at der før har væ­ret jagt på rå­dyr i Ho­bro Øs­ter­skov. Skoven er kom­mu­nalt ejet, og det er der­for kom­mu­nen, der kan give til­la­del­se til jagt. Nej til fodersteder No­gen bor­ge­re har fore­slå­et, at kom­mu­nen etab­le­rer fodersteder i Ho­bro Øs­ter­skov til rå­dy­re­ne, så de på den måde får stil­let de­res sult og er min­dre til­bø­je­li­ge til at strej­fe om­kring på kir­ke­går­den og i par­cel­hus­kvar­te­rer­ne. - Men det tror jeg ik­ke, lø­ser pro­ble­mer­ne. Så gør man først for al­vor dy­re­ne af­hæn­gi­ge af men­ne­sker. Det vil­le være et skrå­plan at kom­me ud på, me­ner Preben Chri­sten­sen.