Ja til mere velfærd og bedre miljø

ARBEJDSLØSHED:Den stigende arbejdsløshed og afmatningen i økonomien er Danmarks største problem. Et problem, der ikke bliver mindre af, at regeringen afviser at forholde sig seriøst til problemet. Regeringen har ganske vist nu besluttet at fremrykke nogle mindre investeringer, men det er helt utilstrækkeligt. Derfor har Enhedslisten fremlagt en beskæftigelsesplan, som vil skabe 30.000 nye arbejdspladser ved at give velfærden og miljøet et løft. Det handler om for alvor at sætte gang i byggeriet og få genrejst indsatsen for byfornyelse, vedligeholdelse og kvarterløft. Nedslidte skoler, daginstitutioner og plejehjem skal renoveres. Her er der behov for at reparere på mange års forsømmelser. Der skal investeres i fremtiden. Børnene og de unge skal have bedre vilkår. Der skal gennemføres et kvalitetsløft i daginstitutionerne. I skolerne skal der satses på mindre klasser, bedre bygninger og nyt undervisningsmateriale. Der skal lægges et loft over klassekvotienterne i gymnasiet (også på handels- og tekniske gymnasier). Kommuner og amter skal sikres økonomiske rammer, så de kan fjerne de besparelser, de vedtog i 2002 og får luft til den fornødne udvikling af velfærden. Et af de største problemer på arbejdsmarkedet er den massive nedslidning og udstødning. Derfor skal der satses på bedre arbejdsmiljø (bl.a. gennem igangsættelse af BST-udbygningen og en opgradering af Arbejdstilsynets og Arbejdsmiljøinstituttets arbejde). Der skal indføres bedre normeringer og mere medbestemmelse for medarbejderne inden for den offentlige sektor, hvor nedslidningen er størst. Arbejdet skal fordeles gennem "skraldemands-modeller, hvor fem deler fires arbejde. I stedet for regeringens, Dansk Folkepartis og Socialdemokratiets satsen på flere motorveje, foreslår Enhedslisten en massiv udbygning af jernbanenettet og etablering af sporvognsnet i de største byer, som et led i at få gennemført en trafikpolitik, der er socialt og miljømæssigt bæredygtig. Som et led i en stærkt forøget satsning på vedvarende energi, skal der gennemføres en række initiativer. Det drejer sig blandt andet om forskning i og udvikling af alternativ energi, hvor der bl.a. satses på et særligt solcelleforskningsprogram samt et brint forskningsprogram. Vindkraften skal udbygges ved etablering af nye havplacerede vindmølleparker, sådan at produktionen af vindbaseret energi fordobles og der etableres offentlig produktion af energianlæg. Arbejdsløshed er et stort problem for de mennesker, som den rammer og skaber utryghed på arbejdsmarkedet og i samfundet. Derfor har det et selvstændigt formål at bekæmpe arbejdsløsheden. Hertil kommer, at arbejdsløsheden er et stort samfundsmæssigt spild. Hvis vi i stedet benytter de arbejdsløses evner og arbejdskraft, kan vi gennemføre store velfærdsforbedringer og give miljøet et løft. Det er Enhedslistens alternativ til regeringens "laden stå til" politik overfor den stigende arbejdsløshed.