Ja til nationalpark - men...

Åbent brev til Lille Vildmoserådet ved formand Niels Kr. Kirketerp. Vi er en gruppe borgere i og omkring landsbyen Svanfolk, som i vores egenskab af borgere og lodsejere i Lille Vildmoserådets såkaldte undersøgelsesområde har - næsten alle - modtaget rådets informationsskrivelse af 27. april vedrørende pilotprojektet Lille Vildmose Nationalpark. Det er første gang, vi bliver direkte orienteret.

Manglende information bliver af Lille Vildmoserådet i skrivelsen fremhævet som et væsentligt kritikpunkt i Rådets hidtidige arbejde, og som følge heraf har mange borgere og lodsejere følt sig usikre på hvilke konsekvenser og restriktioner, en nationalpark vil medføre. Vi forstår fuldt ud de lodsejere og skeptikere af nationalparken, der ønsker klarhed over, hvad projektet præcist vil indebære af restriktioner, og at man som "frivillig deltager" i projektet bliver taget med på råd om beslutninger, som vedrører éns ejendom. Vi ser derfor den omfattende kritik af projektet som en logisk konsekvens af Rådets utilstrækkelige informationsniveau og manglende direkte inddragelse af lodsejere og borgere i området. Et forhold, Rådet i øvrigt selv anerkender. På den baggrund opfatter vi førnævnte skrivelse som et led i bestræbelserne på at give en bedre og mere direkte information til beboere i området og at i højere grad at involvere disse. Det kan derfor undre, at Rådet tilsyneladende fortsætter ad den slagne vej og uden yderligere høring eller undersøgelser af nogen art, drastisk beskærer nationalparken til kun at omfatte de allerede fredede områder. En sådan beslutning ville være forståelig i så fald, at alt var grebet rigtigt an, og sagen var forsvarligt oplyst, men set i lyset af den kritik, som processen har fået, bør man efter vores mening, om ikke rykke tilbage til start, så i hvert fald som minimum, undersøge om nogle af de påtænkte områder kunne indgå i projektet. Med den rigtige information, langsigtet planlægning og tilstrækkelige økonomiske midler håber og tror vi stadigvæk på, at parken kan få en udstrækning, der er en nationalpark værdig, og som er nødvendig for projektets nationale gennemslagskraft. I den forbindelse vil vi gerne vedkende os som tilhængere af nationalparken og ser gerne, at nationalparken kommer til at omfatte vores egn, og det er der flere grunde til. Rådet anfører, at flere turister vil medføre øget vækst så som nye arbejdspladser og stigende omsætning i det lokale forretningsliv, vi er helt enige heri. Desforuden vil de enestående naturområder med dertil hørende rekreative muligheder, også komme lokalbefolkningen til gode bl.a. i form af større herlighedsværdier i områdets ejendomme, hvilket som en naturlig følge deraf ubestridt vil forøge interessen for at bosætte sig i området, og konsekvenserne af det set i forhold til huspriserne er velkendte. At området besidder et fantastisk turistmæssigt potentiale skal derudover ses i sammenhæng med at Øster Hurup ligger i umiddelbar nærhed af parken i øst og Rold Skov og Rebild Bakker i vest, og en indragelse af hele området i en eller anden form for strategi eller målsætning er en åbenlys mulighed. For så vidt angår vores eget lokalområde der omfatter Svanfolk, Svanfolk Bakker og det sumpede kær omkring Haslevgård Å, begge beliggende mellem Smidie og Svanfolk, vil efter terrænets beskaffenhed og beliggenhed være et oplagt område at indrage. Bakkerne henligger i dag for det meste som skov, hede og overdrev, og kæret som brakjord, krat, græsningsarealer og dyrkning af forskellige afgrøder, men er ringe jord set i landbrugsmæssig henseende og har allerede i dag et rigt dyreliv. I gennem området går der en asfalteret cykelsti langs den gamle jernbane strækning, med de muligheder det nu indebærer. Vi anmoder derfor Rådet om at tage området i betragtning i de fremtidige planer for nationalparken, og i så fald indgår vi gerne i en dialog med Rådet angående mulighederne for området. Til slut vil vi gerne opfordre Rådet til at fortsætte sit visionære arbejde med Lille Vildmose Nationalpark og fortsat arbejde for en park der både i udstrækning og indhold kan blive en turistattraktion og et naturområde af både national og international værdi, og som ikke alene vil få positiv betydning for nærområdet, men måske for hele regionen. En nationalpark i Østhimmerland er ganske enkelt en enestående chance, vi ikke må forspilde. Indlægget er indsendt af: Per Kingo Sørensen, Svanfolkvej 22. John Schou, Svanholmsmindevej 29. Gelfke Bootsma, Svanfolkvej 6. Michael Mogensen, Svanfolkvej 24. Peter Lund, Svanfolkvej 21. Anna Marie Jensen, Svanfolkvej 10. Peter Rytter Jensen, Svanfolkvej 18. Peter Møller, Svanfolkvej 31. Carsten Heyn Johnsen, Svanfolkvej 26.