Lokalpolitik

Ja til realistisk decentralisering

Uffe Bro, der er byrådsmedlem i Løgstør, skrev i åbent brev til mig (31.5.), at min kritiske holdning til kommunalreformen overført til regionplanlægningen burde føre til væsentlige ændringer i planen.

Regionplanen bygger i princippet på samme centralistiske tankegang som kommunalreformen, siger Uffe Bro. Det er korrekt, at jeg er kritisk over for kommunalreformen. Jeg mener, det medfører et tab af lokalt demokrati at nedlægge amterne og dermed overflytte opgaver, der bedre kan varetages regionalt, til staten. Jeg mener også, at det er uheldigt med regioner af så forskellig størrelse som det, der bliver resultatet af kommunalreformen. Men man skal altid vurdere, om man er organiseret bedst muligt. Mange af de nuværende kommuner er nok for små til at klare de kommende års udfordringer. Og det samme gælder en del amter. "Min" kommunalreform ville derfor bestå af sammenlægninger af kommuner og sammenlægninger af amter. Desuden skulle kommunerne overtage opgaver fra amterne svarende til det kompetenceniveau de nye kommuner kan bygge op inden for handicapområdet og inden for natur- og miljøområdet. Amterne skulle tilsvarende overtage en række opgaver fra staten, bl.a. på uddannelsesområdet. Hvis jeg skal give den holdning en overskrift, vil jeg kalde det realistisk decentralisering. Og det er også det regionplanen bygger på. Globaliseringen tordner derudaf og har konsekvenser for alle i samfundet. Arbejdspladser flyttes til andre lande, nye arbejdspladser i nye brancher etableres, uddannelseskravene øges, befolkningen samles i større byer, velstanden øges stabilt osv. osv. I den situation har vi i Nordjylland et stort behov for at organisere os fornuftigt. I alle hidtidige regionplaner har vi haft det grundsynspunkt, at vi skulle decentralisere mest muligt. Selv den mindste landsby skulle have mulighed for et Danfoss-eventyr. Det er en tanke, jeg stadig kan have meget sympati for. Problemet er bare, at eventyret bliver ved med at være et eventyr - det er ikke realistisk. Og jeg tror at vi kan få et bedre resultat for Nordjylland som helhed ved at gribe decentralisering an på en anden måde. Forslaget til den nye regionplan opererer med fem egne, der skal bære en realistisk decentralisering. De enkelte byer i f.eks. Vesthimmerlandsegnen bør have forskellige roller, så de samlet styrker egnen mest muligt. Rollerne bliver forskellige, fordi byernes styrker og svagheder er forskellige. Nordjylland skal ikke tilbyde borgere og virksomheder en palet af "ens" byer, men vi skal bruge det positivt at byerne er forskellige. Ideen i regionplanforslaget er, at vi skal gå efter, at byernes samspil bliver så afklaret og godt, at egnen spiller sin rolle bedst muligt. Sådan kan hele regionen klare sig godt i konkurrencen med de andre regioner, der alle er større end den nordjyske. Hvis der i en egn kun er underlag for f.eks. én uddannelsesinstitution eller én enhed af privat eller offentlig service, vil det oftest være klogt at samle det i én by, egnens hovedby. Hvis vi i stedet fordeler efter tur, er der stor risiko for at det er for tyndt et lag, vi smører på – og dermed øger risikoen for, at egnen mister enheden. Det er det der er tankegangen i regionplanforslaget. Det er ikke udtryk for centralisering men for realistisk decentralisering.