Jam–mer–bugt-kunst på Brat–skov

Kunst–mes–se skal være med til at ska–be net–værk mel–lem kunst–ner–ne i stor–kom–mu–nen

4
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Bent Pristed fra Ing–strup vi–ser bron–ze–skulp–tu–rer. FOTO: ERIK SAHL

BROVST:Et stort an–tal kunst–ne–re og kunst–hånd–vær–kere er en af Jammerbugtens sto–re at–trak–tio–ner. No–get af det, de har at byde på, kan i week–en–den ses i kul–tur- og med–bor–ger–hu–set i Brovst, den tid–li–ge–re her–re–gård Brat–skov. - Kunst- og kunsthåndværkermessen af–vik–les un–der tit–len ”Kul–tur og net–værk”, og for–må–let er dels at ska–be net–værk mel–lem Jammerbugtens kunst–ne–re, dels at bor–ger–ne i den kom–men–de stor–kom–mu–ne kan lære hin–an–den bed–re at ken–de, si–ger by–råds–med–lem Hel–le Bak An–drea–sen (V), der åb–ne–de mes–sen lør–dag for–mid–dag. Og vi hå–ber, at mes–sen kan være med til at sæt–te både Brat–skov og den kom–men–de Jam–mer–bugt Kom–mu–ne end–nu mere på land–kor–tet. 16 kunst–ne–re ud–stil–ler på mes–sen, og både etab–le–re–de og nye i kunstnerfaget ud–tryk–ker glæ–de over ini–tia–ti–vet. - Vi ken–der hin–an–den lidt i for–ve–jen, men det er skønt, at vi nu får ad–gang til at bru–ge Brat–skov, det er et vid–un–der–ligt sted, si–ger en af de etab–le–re–de, ke–ra–mi–ker Jyt–te Gaihede, Ing–strup. Når vi nu får en stor–kom–mu–ne, er vi nødt til at kip–pe med fla–get, også for–di man let kan bli–ve glemt, når man som jeg bor yder–ligt i Ing–strup. En af de nye, Lone Vitt–rup, der ma–ler spæn–den–de, far–ve–ri–ge kvin–der og har Gal–le–ri Unique i Ing–strup, på–pe–ger vig–tig–he–den af at kun–ne bli–ve bå–ret lidt frem af de mere etab–le–re–de. Ud–stil–lin–gen, der også kan ses i dag, er be–stemt et be–søg værd. Ud over ma–le–ri–er i man–ge stil–ar–ter, ke–ra–mik og skulp–tu–rer kan bl.a. op–le–ves en ræk–ke ar–bej–den–de kunst–ne–re og kunst–hånd–vær–kere. In–ger Ber–thel–sen og Iben Erik–sen fra Bindestuen i Sal–tum vi–ser uld–spin–ding og pi–le–flet, Etly Klar–borg fra Mo–se–by vi–ser nis–ser (som ef–ter hen–des mo–del mas–se–pro–du–ce–res og sæl–ges af Trip Trap i over 400 bu–tik–ker) og ma–le–ri–er (hvor der på hvert ene–ste bil–lede er ”gemt” en lil–le–bit–te nis–se), og Bir–te Chri–sten–sen fra Brovst Lys–stø–be–ri de–mon–stre–rer, hvor–dan man med en ny tek–nik kan strik–ke og hæk–le sam–ti–dig og bl.a. lave små, smar–te tas–ker, hvor ef–fekt–gar–ner er med til at give et an–der–le–des og spæn–den–de look. [ Kunst- og kunsthånd-værkermessen kan ses i dag kl. 11-16.