Jets­mark ved at sæt­te alt over styr

@Resul.l:Kal­und­borg-Jets­mark3-3 (1-1) @Resul.ll:Fod­bold, 2. di­vi­sion vest KAL­UND­BORG: Det be­gyn­der ef­ter­hån­den at lig­ne en for­ban­del­se for Jets­marks 2. di­vi­sions­hold i fod­bold. For tred­je sæ­son i træk har klub­ben mere end svært ved at føl­ge op på et for­ry­gen­de ef­ter­år, og ef­ter søn­da­gens uaf­gjor­te ude­kamp mod bund­hol­det Kal­und­borg er nord­jy­der­ne uden sej­re i de fire se­nes­te kam­pe. Det kos­te­de sam­ti­dig før­s­te­plad­sen i ræk­ken, da Aarhus Fre­mad sam­ti­dig vandt 2-1 ude over Hol­ste­bro. Net­op Aarhus Fre­mad kom­mer på lør­dag til Jets­mark til et vas­ke­æg­te top­op­gør, og her skal Jets­mark dis­ke op med en helt an­den ind­stil­ling end i går, hvor hol­det var bag­ud tre gan­ge og først fik sik­ret det ene point på en ud­lig­ning af Pe­ter Tran­berg i næst­sid­ste mi­nut. - Ube­skri­ve­ligt dår­ligt. Det er selv­føl­ge­lig godt kom­met til­ba­ge, når vi er bag­ud tre gan­ge i kam­pen. Of­fen­sivt er der in­tet at kla­ge over, men mod Kal­und­borg var vo­res for­svars­spil skan­da­løst. Der bli­ver be­gå­et alt for sto­re per­son­li­ge fejl, og alt for få ta­ger an­svar. Når man gi­ver mål væk næs­ten hver ene­ste gang, bol­den kom­mer på vo­res ba­ne­halv­del, så er det håb­løst, lød det fra en skuf­fet og vred Jets­mark-træn­er Hen­ning Pe­der­sen ef­ter kam­pen.OM [ Kamp­fak­ta: Mål: 1-0 Tho­mas Maa­le (24.), 1-1 Bøje Lund­toft (42.), 2-1 An­dre­as Bir­ke­dal (48.), 2-2 Si­mon Jo­sef­sen (59.), 3-2 Ebrima Sowe (75.), 3-3 Pe­ter Tran­berg (89.) Ad­vars­ler: Lars Myn­de­rup, Jets­mark (60.) Jets­mark, 4-4-2: Bri­an Ulst­rup - Tho­mas Jen­sen, An­ders Sø­ren­sen, Tor­ben An­der­sen, Lars Myn­de­rup - Mor­ten Erik­sen (70. Tho­mas Buus), Pe­ter Tran­berg, Phong Dao (76. Casp­er Pe­der­sen), Tho­mas Bag­ger - Bøje Lund­toft (75. Tho­mas An­der­sen), Si­mon Jo­sef­sen. Dom­mer: Ja­kob Keh­let. Til­sku­ere: 318