EMNER

Jo flere fornyelser - desto mindre gener

Avisen har i flere artikler (16.9) beskæftiget sig med den øgede svineproduktion, sådan som den er beskrevet i Dansk Landbrugs teoretiske fremskrivning af landbrugsproduktionen i år 2015 – altså om 11 år.

Artiklerne gengiver på sober vis, at udviklingen ikke vil medføre større miljøpåvirkning – snarere tværtimod – bl.a. fordi vi gennem forskning bliver stadig dygtigere til at holde hus med næringsstofferne, ligesom kvægbestanden falder. Dermed rettes fokus på lugtproblemerne. I den sammenhæng vil jeg gerne præcisere to forhold, som ikke fremgår helt klart af artiklerne: For det første vil en stigning på 28 pct. i svineproduktionen ikke betyde 28 pct. flere stalde i amtet. Stigningen er opgjort i antal producerede slagtesvin, og da grisene i dag når slagtevægten hurtigere, går de kortere tid i stalden. Det vil sige, at der i løbet af et år kan laves flere grise på den samme staldplads, og uden der puttes flere dyr ind i stalden ad gangen. For det andet betyder strukturudviklingen i landbruget, at en del grise flytter adresse fra mindre eller nedlagte landbrugsejendomme til større bedrifter. Men alle nye/nyindrettede stalde skal forlods godkendes efter et regelsæt, der indeholder en lang række konkrete krav af hensyn til naboer, miljø, omgivelser etc. Derfor vil generne fra husdyrbedrifterne blive stadig mindre i takt med, at vi fornyer vores landbrugsproduktion.