Jollefiskere har en opgave

Hans Kjær-gaard Laursen har (25.1.) en række både kritiske og personlige bemærkninger om Ny Regulering og V og DF’s lod og andel heri.

Jeg vil ikke gå ind i de mere personlige anklager - selvom jeg jo nok ikke mener, at jeg er så dum, som H.K.L. giver udtryk for. Jeg vil indledningsvis slå fast, at det er min erfaring, at de, der tænker fremad, både kommer bedre fra start og bedre frem til et tilfredsstillende resultat, end de, der anvender tiden på at finde andres skyld i egne problemer. Jeg er utrolig glad for, at Ny Regulering på trods af, at den ikke er fuldkommen, har givet virkelig mange fiskere et godt ståsted for at tænke fremad, og at rigtig mange fiskere har benyttet sig af muligheden. Når jeg tidligere i avisen gav udtryk for, at jollefiskerne ikke var en del af Ny Regulering, så er det jo korrekt. Ny Regulering med kvotesammenlægning, puljesamarbejdere osv. omfatter ikke de jollefiskere, der har en begrænset indtjening i fiskeriet. Den væsentligste årsag hertil er, at det var aftaleparternes vurdering, at de mindre fartøjer simpelthen ikke ønskede muligheden for at sammenlægge kvoter og fartøjer. Det betyder ikke, at vi ikke ønskede at gøre noget godt for jollefiskerne. Aftalen om Ny Regulering indebærer derfor, at der er reserveret en fangstandel til jollefiskerne, som svarer til andelen af det fiskeri, de har haft i perioden 2003 til 2005 - altså en sikring af deres historiske fiskeri. Selvom jollefiskerne ikke ønskede FKA-ordningen, så var der alligevel et ønske hos mange jollefiskere om en større fleksibilitet i fiskeriet. Den har vi som aftaleparter imødekommet ved at rationsperioderne er forlænget fra en måned til tre måneder. Jeg har også set, at Fiskeridirektoratet her ved årets start har udmeldt relativt små rationer, hvilket kan få nogle til at tro, at der er taget fiskeandele fra rationsfiskeriet. Det er der ikke. Jeg har fra Fødevareministeriet fået oplyst, at de små rationer især skyldes, at Fiskeridirektoratet har valgt at starte året forsigtigt - bl.a. fordi man skal have erfaring med 3-månedersperioderne. Fødevareministeriet oplyser, at fiskeridirektoratet efter drøftelser med erhvervsfiskeriudvalget den 29. januar 2007 vil se på, om ikke rationerne kan forhøjes. Med hensyn til den indtjeningsgrænse, der er blevet fastlagt for at kunne blive FKA-fartøj, skal jeg gøre opmærksom på, at grænsen ikke er fastsat udefra et hensyn til indtjeningskravet i Fiskeriloven. Jeg er ikke i tvivl om, at der er fiskere, som tjener under Fødevareøkonomisk instituts indtægtsgrænse og stadigvæk er registrerede som erhvervsfiskere på fuldt berettiget vis. Fiskeriet er efter min opfattelse inde i en positiv omstilling. Jeg er naturligvis opmærksom på, at Ny Regulering har en væsentlig betydning for udviklingen i fartøjsstrukturen og landingsmønstrene allerede nu, men også i de kommende år. Jeg og aftaleparterne vil følge udviklingen meget nøje. Der er ingen tvivl om, at flåden vil blive mindre og fangsterne bliver mere koncentreret end tilfældet er i dag. Jeg som har min rod i et fiskeriområde vil arbejde for, at vi på trods af de økonomiske realiteter også kan fastholde fiskeriet som en del af disse områders fiskeritradition og som et tilbud til et bredt udsnit af fiskere, hvad enten det er ældre fiskere på et lavere indtjeningsniveau eller unge fiskere på vej ind i et mere aktivt fiskeriliv. Jollefiskeriet og kystfiskeriet i det hele taget vil derfor som hidtil have min store bevågenhed. Som politiker er jeg imidlertid afhængig af forslag, der kan bruges i praksis og gerne forslag, der samler interesserne i stedet for at sprede dem. Her har fiskerne - ikke mindst jollefiskerne - en opgave. [ Bent Bøgsted, Skævevej 90, Dybvad, er folketingsmedlem (Dansk Folkeparti) og fiskeriordfører.