EMNER

Jordvarme får den kolde skulder af politikerne

Virksomhed på Håndværkervej skal aftage naturgas - ønsker i stedet eget jordvarmeanlæg

Ejeren af en nyopført erhvervsbygning på Håndværkervej i Brønderslev ønsker at blive fritaget for tilslutningspligt til naturgas, idet firmaet ønsker at benytte sig af eget jordvarmeanlæg. Men politikerne i Udviklings- og planlægningsudvalget vil ikke give dispensation til virksomheden. - Sagen er principiel. Lokalplanen for området siger, at samtlige bebyggelser skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning, og vi holder fast i denne aftale - det er baggrunden for vores afslag, siger formand for udvalget Bendt Danielsen. - Men samtidig opfordrer vi Forsyningsudvalget til at tage en principielle drøftelse, hvor man fastlægger, hvor fleksibelt man skal se på disse forhold i fremtiden. Både i forhold til den nuværende lovgivning og en kommende. For der er en lempelse for området på vej. - Vi ønsker en drøftelse af, om man fremtidigt kan stille krav om, at varmeforsyningen skal ske fra det lokale kraftvarmeværk. Eller i hvilken udstrækning man kan og vil acceptere eller opfordrer til at gøre brug af alternative energiformer. Den drøftelse vil vi gerne have, at Forsyningsudvalget tager, og vi vil efterfølgende gerne have en drøftelse med udvalget, tilføjer Bendt Danielsen. Miljømæssigt og brugerøkonomisk presser andre energiformer sig i disse år på. Specielt hvad angår jordvarmeanlæg har kommunens forvaltning konstateret en stor stigning af ansøgninger. Forvaltningen har forelagt den konkrete dispensationsansøgning fra Brønderslev for Naturgas Midt-Nord, og selskabet oplyser, at Naturgas Midt-Vest har foretaget investeringer med henblik på naturgasforsyning til grunde i området. Teknisk forvaltning oplyser, at der er mulighed for dispensation i særlige tilfælde, og anbefaler politikerne at give dispensation i den konkrete sag fra Håndværkervej. Forvaltningen gør samtidig opmærksom på, at en dispensation kan danne præcedens i hele kommunen. I sagsfremstillingen står der blandt andet: "Teknisk forvaltning vurderer, at ansøger brugerøkonomisk og miljømæssigt har sandsynliggjort en væsentlig fordel ved at anvende jordvarmeanlæg i stedet for naturgas. På baggrund af den store driftsmæssige besparelse må det forventes, at merudgiften til investering er afskrevet inden for en kort årrække."