Hals

JSI udnytter ikke målchancerne

JERS–LEV: Jers–lev-Ste–rup se–rie 3 i fod–bold har sta–dig sto–re pro–ble–mer med at om–dan–ne hol–dets man–ge chan–cer til mål, og der–for løb hol–det igen ind i et ne–der–lag - den–ne gang til Hals, der kun–ne tage fra Jers–lev sta–di–on med en sejr på 5-1. Gæs–ter–ne brag–te sig for–an 3-0 in–den for kam–pens før–ste 25 mi–nut–ter, og det slog til dels be–ne–ne væk un–der bund–hol–det JSI, der sta–dig ikke har fået point ef–ter sid–ste sæ–sons op–ryk–ning til se–rie 3. Mor–ten Pe–der–sen fik re–du–ce–ret til 1-3, men in–den pau–sen hav–de et sær–de–les ef–fek–tivt Hals-hold bragt sig på 4-1, og her–med af–gjort kam–pen. JSI pres–se–de gæs–ter–ne sto–re dele af an–den halv–leg, og til–spil–le–de sig fle–re gode sco–rings–mu–lig–he–der, men ef–fek–ti–vi–tet mang–le–de. 10 mi–nut–ter før tid net–te–de Hals til 5-1. - Før–ste halv–leg var ikke god, mens an–den halv–leg var god–kendt. Vi sco–rer ikke på de chan–cer vi får i øje–blik–ket, og vi kan kun lære af et hold som Hals, som sco–re–de på alle de chan–cer de fik, var kom–men–ta–ren fra JSIs spil–len–de træn–er Hen–rik Es–ben–sen, ef–ter kam–pen. P.S.