Aalborg

Ju­bel over ud­skæld­t Hü­bertz

Hel­dig sco­ring gjor­dean­gri­be­ren til match­vin­der for an­den gang i træk for AaB

Caca jub­ler sam­men med Poul Hü­bertz over må­let til 1-0. Det var an­den kamp i træk, at den lan­ge an­gri­ber sik­re­de AaB en 1-0 sejr og tre point.Foto: Per Ko­lind

Caca jub­ler sam­men med Poul Hü­bertz over må­let til 1-0. Det var an­den kamp i træk, at den lan­ge an­gri­ber sik­re­de AaB en 1-0 sejr og tre point.Foto: Per Ko­lind

AAL­BORG:I næs­ten en hel sæ­son har AaB-til­hæn­ger­ne græm­met sig over Poul Hü­bertz, og det gjor­de de også i af­tes, da han i de før­ste 43 mi­nut­ter næp­pe sat en fod rig­tigt. Men mål kan gøre un­der­vær­ker, og da den 29-åri­ge an­gri­ber for an­den gang i træk sør­ge­de for kam­pens en­li­ge sco­ring, var der in­gen ende på be­gej­strin­gen over den tid­li­ge­re så ud­skæld­te front­lø­ber. Poul Hü­bertz fik af­te­nens stør­ste bi­fald, da han blev skif­tet ud, og ef­ter slut­sig­na­let og 1-0 sej­ren over Sil­ke­borg blev han gang på gang råbt til­ba­ge til eks­tra hyl­dest, in­den han fort­sat­te som til­jub­let ho­ved­per­son ved til­sku­er­ar­ran­ge­men­tet i ca­fe­te­ri­et lidt se­ne­re. Nåede ikke at syne - Jeg nå­ede ikke at være med til at syn­ge sejrs­san­gen, men pyt nu med det, lød det fra en stor­smi­len­de Poul Hü­bertz, der åbent er­kend­te, at hver­ken sco­rin­gen el­ler AaB’s ind­sats hav­de nogenb høj skøn­heds­vær­di. - Jeg tæm­me­de en frem­læg­ning med brys­tet, og bol­den hav­ne­de hos Caca. Hans skud blev halv­kla­ret, hvor­ef­ter jeg løb ind i bol­den, så den tril­le­de i mål. - Jeg har ven­tet læn­ge på en så­dan sco­ring, selv om det be­stemt ikke var no­gen køn kamp, er det al­tid dej­ligt at vin­de - og at være match­vin­der. - I mor­gen er det glemt, hvor­dan vi fik de tre point, og nu kan vi for­hå­bent­lig slut­te sæ­so­nen med yder­li­ge­re to sej­re, så vi slut­ter som en­ten nr. fem el­ler seks. Ros til Jim­my Chef­træ­ne­ren Erik Ham­rén er­klæ­re­de sig sær­de­les til­freds med en ny sejr, sam­ti­dig med at AaB at­ter holdt nul­let bag­ude. - Vi har spil­let bed­re kam­pe, men ef­ter vo­res hår­de pro­gram vil jeg ikke kri­ti­se­re spil­ler­ne for, at de vir­ke­de træt­te. - Jeg fø­ler, at vi med sej­ren fik be­talt lidt til­ba­ge for, at vi tid­li­ge­re på sæ­so­nen har spil­let gode kam­pe uden at vin­de, sag­de Erik Ham­rén, der ud­del­te spe­ci­el ros til an­fø­rer Jim­my Niel­sen. - Han tog den­ne gang et par eks­tra skridt ud i fel­tet og gav os den tryg­hed, vi har brug for. Ris­gård i tæn­ke­boks Jim­my Niel­sen kro­ne­de sin præs­ta­tion med en flot red­ning i slut­fa­sen, hvor kom­mu­ni­ka­tio­nen svig­te­de i det nye mid­ter­for­svar. - Micha­el Ja­kob­sen og jeg mis­for­stod hin­an­den, men hel­dig­vis blev vi red­det af Jim­my, sag­de Kas­per Ris­gård, der har op­trådt som ny mid­ter­for­sva­rer i de to kam­pe, AaB har vun­det 1-0. Hans kon­trakt ud­lø­ber til som­mer, men sports­di­rek­tør Lyn­ge Jacobsen har net­op lagt et ud­spil til for­læn­gel­se på bor­det, som han nu tyg­ger på. Kas­per Ris­gård vil ikke kom­men­te­re, om han også har til­bud fra an­dre si­der.