Juridisk slag på golfbanen

Advokatfirma afviser sælgers påstand og slår fast, at handelen om de 18,6 ha til golfbanen er endelig

Der er lagt op til et juridisk slagsmål om retten til de arealer, som nu er udlagt til golfbane. Foto: Jens Morten

Der er lagt op til et juridisk slagsmål om retten til de arealer, som nu er udlagt til golfbane. Foto: Jens Morten

HOBRO:Der er lagt op til et juridisk tovtrækkeri i sagen omkring golfbanen på nordsiden af Mariager Fjord. Lige så kategorisk som sælger afviser, at handelen er endelig, lige så kategorisk påstår køber at have tinglyst skøde på arealerne, og at handelen om de 18,6 hektarer er definitiv. - Det er vigtigt for mig at understrege, at golfbaneselskabet naturligvis ikke har foretaget sig noget lyssky, men alene har henholdt sig de aftaler, der er indgået, siger formanden for golfbaneselskabet Torndalsgård A/S, direktør Ebbe Nyvang Sørensen, Hobro. Erklæring fra advokatfirma Da sælgerne af jordstykket til golfbanen, Jens Arne og Bodil Abildgaard, forleden i avisen truede både med fogedforbud og i yderste konsekvens at sætte ploven på golfbanen for at få landbrugsjorden tilbage, var Ebbe Nyvang Sørensen meget forbeholden i sine kommentarer. - Jeg har naturligvis aldrig været i tvivl om, at vi har handlet korrekt, og at vi i dag står som ejer af jorden. Det har jeg nu fået bekræftet og underbygget via en redegørelse fra vores advokatfirma, fastslår Ebbe Nyvang Sørensen. Det springende punkt i sagen er og har været bemærkningen om, at skødet er betinget af, at der kan handles på ekspropriationslignende vilkår, således at sælger slipper for at betale skat af avancen. Skatterådet har nu over for sælger slået fast, at der ikke kan handles på den måde, og derfor foreligger der ikke nogen handel, er sælgers påstand. Er uenig i vurderingen Golfselskabets advokatfirma, Kromann Reumert, Århus, er uenig i den vurdering. - Selv om Skatterådet måtte have truffet en sådan afgørelse, ændrer det ikke på, at der er indgået en endelig, ubetinget og bindende aftale om køb af jordarealet. Det tilhører og ejes af køber, som overtog det med virkning fra 1. januar 2007. Der er ikke grundlag for at kræve aftalen genforhandlet, konkluderer advokat Peter Hyldahl Ebbesen, der på vegne af Kromann Reumert fører sagen for golfbaneselskabet. Han forklarer, at betinget skøde blev underskrevet af køber og sælger 2. april 2007, og at den aftalte købesum blev deponeret 30. april samme år. Erklæringer fra kommuner - Det var et vilkår i handelen, at erhvervelsen skete på ekspropriationslignende vilkår, idet både sælger og køber støttede sig til indholdet i de erklæringer, de daværende Arden og Hobro kommuner afgav så sent som i september 2006. - Heri tilkendegiver kommunerne, at der kan handles på ekspropriationslignende vilkår. Handlen var fra sælgers og købers side udelukkende betinget af, at det påtænkte golfbaneprojekt kunne gennemføres, forklarer advokaten. Af advokatfirmaets redegørelse fremgår det også, at advokat Niels Lindberg, Hobro, meddelte det betingede skøde endelighedspåtegning 25. marts 2008, hvorefter handelen var endelig og uden betingelser. Efterfølgende blev skødet 8. oktober fremsendt til tinglysning og forelå tinglyst på jordarealet 28. oktober. - Kromann Reumert har siden flere gange opfordret sælger til at opfylde vilkåret i handlen om at frigøre jordarealet for uvedkommende gæld. Det er ikke sket, og det er fra sælgers side en væsentlig misligholdelse af handelen, vurderer advokatfirmaet. Har ikke hørt fra sælger Advokat Peter Hyldahl Ebbesen forholder sig også til den kendsgerning, at Skatterådet ifølge sælgers udtalelser til NORDJYSKE Medier angiveligt har vurderet, at der ikke kan handles på ekspropriationslignende vilkår. - Hvis sælger har den opfattelse, at Skatterådets afgørelse har juridisk betydning for den indgåede aftale, ja så er sælger forpligtiget til at rette henvendelse herom til køber. En sådan henvendelse har vi ikke modtaget, konstaterer advokaten, som kun kender til Skatterådets afgørelse gennem NORDJYSKE Medier. Retlig konsekvens uvis Han understreger samtidig, at det af aftalen mellem køber og sælger ikke fremgår, hvilken retlig konsekvens der er knyttet til, at handlen eventuelt ikke kan gennemføres på ekspropriationslignende vilkår som stillet i udsigt af kommunerne. Derfor har han i sin redegørelse heller ikke taget stilling til, om kommunen eventuelt vil kunne gøres erstatningsansvarlig for den oplysning til køber og sælger. - Men det spørgsmål ændrer ikke på, at køber efter vores opfattelse både faktisk og retligt ejer jordarealet, sammenfatter advokat Peter Hyldahl Ebbesen fra det århusianske advokatfirma. Skatterådets afgørelse kan i øvrigt indbringes for Landsskatteretten. Jens Arne og Bodil Abildgaard ønsker som sælgere ikke på nuværende tidspunkt at kommentere advokatfirmaets udlægning af sagen.