Kæm]pe telt]dug over næste års Rock]par]ty]

Musik 27. maj 2003 08:00

FRE]DE]RIKS]HAVN: Weekendes rock]fest på Kniv]holt havde lånt Ros]kil]de Fe]sti]va]lens øge]navn “Smatten”. Det måtte 7500 pub]li]kum]mer, 410 fri]vil]li]ge hjæl]pe]re og 11 or]ke]stre san]de efter to dage, hvor vand]ha]ner]ne fra oven i pe]rio]der var skru]et op på max. Men næste år be]hø]ver en stor del af til]sku]er]ne ikke at klæ]de sig på, som om de skulle en tur på hawet for at fan]ge fisk. Til den tid er et kæm]pe telt, der kan dæk]ke hele gårds]plad]sen på Kniv]holt hoved]gård klar, og det vil ar]ran]gø]rer]ne også bru]ge til Rock]par]ty på dyr]skue]plad]sen. - Det er et telt på omkring 2000 m2, og det vil vi også stil]le op her]ude, så vil en tred]je]del af plad]sen være over]dæk]ket. Det tror vi er en god idé, for]tæl]ler ar]ran]gør Uffe Han]sen. Det ustyr]li]ge vejr var en af de ting, ar]ran]gø]rer]ne lær]te af Fre]de]riks]havns hid]til største mu]sik]ar]ran]ge]ment. En anden ting var, at døds]ulyk]ken i Ros]kil]de for tre år siden har skær]pet sik]ker]heds]kra]ve]ne mar]kant. Krav som for ek]sem]pel be]tød, at fol]ke]ne bag Rock]par]ty lørdag for]mid]dag plud]se]ligt skulle ud og skaf]fe bøl]ge]bry]de]re, der skulle være op]stil]let på kon]cer]tens for]res]te om]rå]de. - Vi troe]de, at et ar]ran]ge]ment som det]te dog var for lil]le til, at det skulle være nød]ven]digt. Så vi fik travlt lørdag for]mid]dag med at skaf]fe 30 bøl]ge]bry]de]re, for vi fik ikke lov til at star]te mu]sik]ken, før de var på plads, siger Uffe Han]sen. Han kunne dog ånde let]tet op, for fem minutter i tolv med jerngittrene stil]let op, og The Sun kunne gå på sce]nen til tiden. ]

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...