Lokalpolitik

Kæmpemæssigt område med grus

Muligt at indvinde mindst to millioner kubikmeter grus ved Bjørumslet

VINDBLÆS:Der er masser af grus under et større område omkring Vindblæs. Det fremgår af en ny rapport fra Nordjyllands Amt, der har til opgave at kortlægge mulige områder for råstofudvinding. Og om råstofferne findes i en sådan mængde og kvalitet, at der er grundlag for at udpege nye regionale råstofområder i regionplanen for Nordjyllands Amt. Og det er altså tilfældet i Løgstør Kommune. Det drejer sig især om et op til 500 meter bredt bælte omkring Bjørumsletvej. I alt skønnes det, at der findes op til fire millioner kubikmeter grus i området. Når der tages hensyn til bebyggelse, tekniske anlæg og veje, skønner rapporten, at det vil være muligt at indvinde mindst to millioner kubikmeter grus af høj kvalitet i området. Der er tale om et 5 til 14 meter dybt lag af grovkornet sand og grus. Grusindholdet ligger for hovedparten af boringerne højt, fra 20 til 75 procent. År 2006 Det er dog ikke sikkert at forekomsterne udnyttes. - Foreløbigt har vi bare kortlagt, hvor forekomsterne er. Jeg tror ikke, at der sker noget før tidligst i år 2006 i forbindelse med den nye regionplan. Og først skal vi have opbrugt de steder, hvor vi allerede har grusgrave, siger fungerende formand for amtets teknik- og miljøudvalg, Henrik Ringbæk Madsen. Han understreger også, at der kan være hensyn at tage til vandværker, veje og miljøforhold. Undersøgelsen blev sat i gang, fordi mange af de forekomster, der hidtil har været indvundet fra i Nordjyllands Amt, er ved at være brugt op. Det gælder blandt andet forekomsten ved Oudrup, som blev kortlagt i slutningen af 80'erne. Det kortlagte område i Løgstør Kommune omfatter omkring 24 kvadratkilometer. Og ud over bæltet omkring Bjørumsletvej er der også fundet fin- og mellemkornet sand og grus ved især Mjallerup og Årup. I Regionplan 2001 er de kortlagte arealer hovedsageligt udlagt som jordbrugsområder samt i mindre omfang som naturåder. Kortlægningsrapporten er grundlaget for, at der kan arbejdes videre med planerne for udlægning af regionale råstofområder til indvinding af sand, grus og sten.

Forsiden