Skolevæsen

Kære politikere - er det jeres vision for skoler?

Manglende skole visioner

Klitmøller Skole. Hvorfor skal vores børn allerede fra ni-års alderen berøves den glæde at kunne cykle til og fra skole i deres nærområde, spørger Finn Noer. Arkivfoto: Klaus Madsen

Klitmøller Skole. Hvorfor skal vores børn allerede fra ni-års alderen berøves den glæde at kunne cykle til og fra skole i deres nærområde, spørger Finn Noer. Arkivfoto: Klaus Madsen

For nylig var vi til forårskoncert på Klitmøller Skole. Elever fra alle klassetrin (0-5 klasse) deltog. Både klassevis og med samspilsnumre på tværs af klassetrin. Det var tydeligt, at børnene nød oplevelsen i fulde drag og fandt det helt naturligt at være fælles om musikarrangementet. At lykkes med denne type arrangementer – hvor børnene optræder for en fuld gymnastiksal - kræver en høj grad af tryghed. Ikke kun i forhold til de tilhørende forældre og søskende, men også i forhold til kammeraterne på skolen. Den tryghed og nærhed, som man finder på Klitmøller Skole, er efter vores opfattelse afgørende, når der skal skabes et rigt og sundt læringsmiljø, hvor børnene kan udvikle sig på en harmonisk og helstøbt måde, såvel fagligt som socialt. Vi oplever Klitmøller Skole som en skole, hvor der er plads til alle. En skole, hvor der er en høj grad af respekt for og accept af hinanden. At skolen rummer både de helt små, men også større elever, er ganske enkelt helt centralt i vores lille samfund. Samspillet mellem store og små elever er åbenlyst med til at udvikle en ansvarsfølelse børnene imellem. Et eksempel er kontaktelev-ordningen, hvor 5. klasses-elever er kontaktelever for de små. Nye elever oplever allerede fra første skoledag, at de bliver taget godt imod og er velkomne på skolen. Ikke kun fra lærerside, men - lige så væsentligt - også fra de store elevers side. Ordningen giver en stor tryghed hos de små, men er også lærerig for de større elever. Og vigtigt er det, at ansvarsfølelsen på tværs af klassetrin ikke bliver efterladt i skolegården, når dagen er slut, men tydeligt skinner igennem, når børnene mødes efter skoletid. Det er derfor med allerstørste beklagelse, at vi læser Børne- Familie- og Kulturudvalgets indstilling om at ”beskære” fem landsbyskoler, herunder Klitmøller Skole, til omfattende alene 0-3. klasse. Og beklagelsen bliver ikke mindre, når det af oplægget fra forvaltningen fremgår, at rationaliseringsgevinsten ved øvelsen alene anslåes at være i alt 1.178.500 kr. For Klitmøller Skole isoleret 228.000 kr. Vi synes, at I politikere bør tænke jer om en ekstra gang, før I – for en yderst ringe gevinst – ødelægger landsbyskolerne. Forløbet og debatten omkring landsbyskolernes fremtid efterlader os med følelsen af, at 0-3. klassemodellen er resultatet af et politisk kompromis, hvor man på den ene side ikke har lyst til på nuværende tidspunkt helt at lukke skolerne, men på den anden side også føler sig presset til at finde besparelser. Dernæst kommer, at 0-3 . klassemodellen synes at være blevet til ud fra devisen ”Det er nemmest at behandle alle lige” uanset skolernes og landsbysamfundenes forskelligheder. Det, der er en god model det ene sted, er vel ikke nødvendigvis at foretrække alle steder? Endelig er der – for os at se - ikke kommet oplysninger frem, der støtter, at fagligheden vil blive forbedret for 4-5. klasse ved en overflytning til de store skoler. Så hvorfor skal vores børn allerede fra niårsalderen berøves den glæde at kunne cykle til og fra skole i deres nærområde? Er der nogen grund til allerede fra niårsalderen at overføre voksenlivets transporttid (læs spildtid) på vores børn? Trygt miljø Vi er tilflyttere fra Sjælland og har boet omtrent 10 år i Klitmøller. Arbejdsmæssigt står den ene af os overfor fremover at få en daglig transporttid på samlet op mod tre timer. Sammenholdt med, at vores øvrige familie bor langt væk, har vi indtil flere gange overvejet, om vi skal blive boende i Klitmøller. Hver gang er vi dog kommet frem til, at vi ikke kunne forestille os et bedre og mere trygt miljø for vores børn at vokse op i. Vi skriver ikke dette læserbrev i håb om, at nogen vil få ondt af os, men fordi vi er overbeviste om, at andre familier gør sig tilsvarende overvejelser. Den foreslåede ændring af landsbyskolerne og dermed børnefamiliernes vilkår vil efter vores bedste overbevisning gøre det væsentligt mindre attraktivt at bosætte sig i de små lokalsamfund. På sigt en mærkbar forringelse af landsbylivet. Kære politikere – er det jeres vision?