Kan sikre sig mod opsigelse i utide?

Der skal være en af flere opsigelsesgrunde - med med begrænsninger

?Hvis man lejer en ejerlejlighed, hvordan sikrer man sig da mod opsigelse i utide, og kan det overhovedet lade sig gøre? Hvad sker der i tilfælde af ejerens død? Hvem betaler fællesudgifter, er det ejer eller lejer? !Opsigelse af en lejlighed forudsætter en opsigelsesgrund. Det gør ingen forskel, at der er tale om en ejerlejlighed. En opsigelsesgrund kan være, at udlejeren selv ønsker at benytte det lejede. I så fald findes en række begrænsninger. En af disse er, at det er en betingelse, at udlejeren selv agter at bebo lejligheden. Er denne en ejerlejlighed, som udlejeren ikke tidligere har beboet, er det tillige en betingelse, at lejemålet er indgået før 1. juli 1986. En anden begrænsning er, at opsigelsen skal være rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold. Ved afgørelsen skal bl.a. tages hensyn til, hvor længe udlejeren har ejet ejendommen, og lejerens muligheder for at finde anden passende bolig. Idet der tale om en ejerlejlighed, gælder yderligere den begrænsning, at lejeforholdet kun omfattes af opsigelsesretten, hvis lejemålet er indgået efter ejendommens udstykning i ejerlejligheder, og hvis lejeren ved lejeforholdets påbegyndelse var gjort bekendt med, at det lejede er en ejerlejlighed. En anden opsigelsesgrund kan være, at udlejeren dokumenterer, at nedrivning eller ombygning af ejendommen medfører, at det lejede må fraflyttes. Denne regel kan ikke anvendes, hvis udlejeren efter ombygning selv ønsker at benytte det lejede. Opsigelse er unødvendig, hvis lejemålet er tidsbegrænset. Herved forstås, at det i lejeaftalen er aftalt, at lejemålet ophører til en bestemt dato. En ejendom kan skifte ejer, uden at det berører lejernes retsstilling. Lejernes retsstilling er sikret gennem en bestemmelse om, at lejernes rettigheder efter lejeloven er gyldige med enhver uden tinglysning. Det indebærer således, at lejerens rettigheder heller ikke forsvinder efter en tvangsauktion. Såfremt ejeren er afgået ved døden, bør lejeren undersøge, hvem der er berettiget til at modtage huslejen. Er der tvivl, kan skifteretten oplyse, om der er udfærdiget skifteretsattest, således at det er klart, hvem der disponerer på dødsboets vegne. Er det ikke tilfældet, bør betaling ske til skifteretten. Det vil normalt i lejekontrakten være aftalt, hvad der skal betales i leje. Er det dét, og fremgår det ikke, at der udover lejen skal betales fællesudgifter, skal disse betales af udlejeren.