Aalborg

Kan spare ved at bli­ve hus­ejer

Le­jere fra bo­lig­for­en­in­gen Cim­bria øns­ker at kø­be de­res lej­lig­he­der. De vil ha­ve del i sti­gen­de hus­pris­er og bil­li­ge­re le­je.

AAL­BORG:For­de­len ved at være hus­ejer er ef­ter­hån­den så stor, at det ik­ke kan be­ta­le sig at være le­jer. Det me­ner en grup­pe le­jere, der bor i bo­lig­for­en­in­gen Cim­bri­as sjet­te af­de­ling, der lig­ger i Møl­holm-kvar­te­ret nær Has­se­ris. Der­for har le­jer­ne på veje som Ana­nas­vej og Løvstikkevej nu et stort øns­ke om at kø­be de­res bo­li­ger af fo­re­nin­gen. - Ef­ter et be­bo­er­mø­de for ny­lig var der stor stem­ning for at kø­be lej­lig­he­der­ne. Det skyl­des, at vi med stor sand­syn­lig­hed kan sid­de me­get bil­li­ge­re og få fle­re for­de­le med den la­ve ren­te og de sti­gen­de hus­pris­er, si­ger bo­lig­for­en­ings lokale af­de­lings­for­mand John Chri­sten­sen. Ny mu­lig­hed for le­jere Fra re­ge­rin­gens si­de er det en for­holds­vis ny lov, som gør det mu­ligt for le­jere i bo­lig­for­en­in­ger at kø­be de­res bo­li­ger. Lo­ven er så­le­des en del af en for­søgs­ord­ning, der lø­ber frem til 2007 - in­den da skal le­jer­ne ha­ve meldt sig som kø­be­re. I før­ste om­gang skal grup­pen af kø­be­lyst­ne le­jere dog an­sø­ge bo­lig­for­en­in­gen Cim­bria om til­la­del­se til at kø­be de­res bo­li­ger. Og til­la­del­sen får de, hvis bo­lig­for­en­in­gens be­sty­rel­se samt re­præ­sen­tant­ska­bet skal god­ken­der le­jer­nes an­søg­ning. - Vi har ik­ke sendt en an­søg­ning end­nu. Men da der ik­ke er man­ge er­fa­rin­ger med at give le­jere lov til at kø­be de­res bo­li­ger, så er vi me­get spænd­te på re­sul­ta­tet, si­ger John Chri­sten­sen, der ik­ke har det præ­ci­se tal på, hvor man­ge le­jere der øns­ker at kø­be de­res bo­lig. Alle el­ler in­gen Net­op de kø­be­lyst­ne eje­res an­tal kan få en vis be­tyd­ning for, om be­sty­rel­se og re­præ­sen­tant­skab for Cim­bria vil god­ken­de en købsansøgning. - Som ud­gangs­punkt sy­nes vi ik­ke det er en god ide, hvis det kun er nog­le en­kel­te, som vir­ke­lig vil kø­be de­res bo­lig. - Hvis det kun er en lil­le del, så kan det let give gnid­nin­ger mel­lem eje­re og le­jere i et bo­lig­om­rå­de. Og det er vi som bo­lig­for­en­ing ik­ke in­te­res­se­ret i, si­ger for­mand for Cim­bri­as ho­ved­be­sty­rel­se Per Niel­sen, der dog ik­ke vil af­vi­se en an­søg­ning fra le­jer­ne på for­hånd. - Nu må vi se. Vi kan ik­ke af­vi­se el­ler be­kræf­te no­get, før vi har en kon­kret an­søg­ning i hån­den, fast­slår Per Niel­sen.