Kaptajn på forkert kurs

Den 3. Limfjordsforbindelse offentligheds– og beslutningsfase er et ynkeligt vidnesbyrd om personlige interesser og faglig inkompetence.

Allerede tilbage i 1996, da en 3. Limfjordsforbindelse atter var på dagsordenen, tilkendegav Miljøministeriet på et møde i Følgegruppen den 29. oktober, ministeriets klare holdning til de foreslåede Linieføringer - v/Peter Mehlbye, Departementet, Landsplanafdelingen: ”Der er ud fra et landskabs– og naturmæssigt synspunkt afgørende forskel mellem de foreslående Linieføringer, og at de løsninger, der går over Egholm (der var dengang foreslået to mulige Linieføringer over Egholm), er problematiske i forhold til de nationale interesser, ministeriet varetager. Egholm-linien griber bl.a. ind i et overvejende åbent landskab med radikale konsekvenser for dette, og med en mulig påvirkning af det vest for beliggende fuglebeskyttelsesområde. Ministeriet mener i øvrigt ikke, at det er Egholm – linien, der aflaster trafikpresset i bymidten bedst, hvilket jo er formålet med en 3. Limfjordsforbindelse”. I et brev fra Skov- og Naturstyrelsen. Landskabskontoret, den 28. oktober, problematiseres selve arealreservationerne ydermere! Til trods for ministeriets klare holdning, fortsætter amtets kaptajn hårdnakket indtil flere togter på samme kurs og kuldsejler uforståeligt - men tilsyneladende bevidst, skatteborgernes flagskib – Fjordkrydsningen. En kaptajn bør kende sit ansvar, strøm, vind, deviation og navigere sit skib i sikker havn. I stedet ser vi amtets kaptajn Nemo og hans besætning udleve deres helt egen dagsorden og i ”Nautiluske dimensioner”, fornægte landets demokratiske forvaltning, med Hav’ari til følge. Det er ærlig talt ikke særligt betryggende, at selv samme kaptajn fortsætter som Regionsformand! Egholm råder, udover øens nordvestlige EU-habitatområde, over så særegne biotopiske forhold, at den er hjemstavn for flere Rødlistede eller sjældne plante– og dyrearter bl.a.: Langstilket Filtrose (nationalt set enestående på Egholm), Engklasseskærm, Tangurt, Stivhåret Ranunkel, Vinterkarse, Strandtusindgylden, Tætblomstret Hindebæger - Strandtudse, Vandspidsmus og Odder. Egholm og de omkringliggende lavvandsarealer, er desuden tilholdssted for en lang række både stand og trækfugle, som f.eks.: Lysbuget knortegås, Slørugle, Mosehornugle, Hvinand, Pibeand, Gul Vipstjert, Krikand, Rype, Havterne, Rørhøg, Blå kærhøg, Rørdrum, Stor Regnspove, og Hjejle. De nationale forpligtelser over for EU’s og FN’s hensigtserklæringer om, allerede inden 2010 at standse eller kraftigt at reducere tilbagegangen for arternes udbredelse, er en ultimativ selvfølge for al fremtidig liv og sameksistens, også for Chimpanser og Havtorsk.