Naturkatastrofer

Katastrofeofrene mindet

Formanden for Europa-Parlamentet, spanieren Josep Borrell, indledte det første plenarmøde efter sommerferien med en erklæring i anledning af den helt usædvanlige situation af naturkatastrofer og andre ulykker, som har ramt verden i denne sommer.

Af Niels Busk MEP for Venstre DAGBOG Terrorbombesprængninger i London, flystyrt i Grækenland, skovbrande i Sydeuropa, oversvømmelser i Centraleuropa og orkanen Katrinas hærgen i USA. Efter formandens tale blev der holdt et minuts stilhed til ære for de mange ofre for disse ulykker. Europa-Parlamentet vil hurtigst muligt tage stilling til bistand og hjælp til ofrene og de ulykkesramte områder. Ugens dagsorden var som altid spændende og meget forskellig med mere end 30 punkter og spørgetid til Kommission og Rådet, hvor Storbritannien deltog som formandsland. Når jeg skriver dagbog til NORDJYSKE, vælger jeg enkelte af dagsordenens punkter ud fra alsidighed og danske interesser. Skulle enkelte læsere sidde med den opfattelse, at jeg fremstiller et skønsmaleri af det europæiske samarbejde, kan jeg kun sige, at jeg efter seks år som medlem, fortsat oplever EU-samarbejdet som godt, konstruktivt og helt nødvendigt for Europa og Danmark. Venstres gruppe og de andre danske grupper, der er for et europæisk samarbejde, bruger derfor kræfterne på at videreudvikle og forbedre samarbejdet. Momsopkrævning - etstedsordning: Momsen er en af hjørnestenene i EU-landenes skattesystemer, og en regelharmonisering er gået i gang. I øjeblikket skal grænseoverskridende virksomheder indrette sig efter skatte-, afgifts- og momsregler i alle de lande, der handles med. Som konsekvens står de over for meget større administrative byrder, som i mange tilfælde er så krævende, at det afholder mange små og mellemstore virksomheder fra grænseoverskridende handel. Europa-Parlamentet behandlede derfor et forslag om at gennemgå momsstrategien med henblik på at forenkle virksomhedernes forpligtelser. Forslaget rører ikke ved medlemslandes ret til at beslutte forskellige momssatser og momssystemets princip om bestemmelsessted. Det vigtigste ved forslaget er indførelse af etstedsordning (one stop). Etstedsordningen vil give den erhvervsdrivende mulighed for at benytte det momsnummer, som gælder i hjemlandet. I forbindelse med grænseoverskridende handel med et eller flere andre EU-lande, angives momsen på en elektronisk portal. Denne information videresendes til de andre lande, hvortil handel eller tjenesteydelser er leveret. En eksportør skal indbetale momsen til det EU-land, hvor momsen skyldes. Der er derudover forslag til at lette sprogproblemer og tekniske betegnelser. Der er store forskelle på momssatserne i EU, det tager det fælles forslag højde for, at der forsat kan være. Forskellige momssatser kan ikke undgå at give administrative problemer og det, der er værre: spekulation og snyd. I Danmark er der nu en debat om campingvogne, både og andre forbrugsgoder, der, når de hentes i Tyskland, kun er pålagt 16 pct. moms, mens de købt i Danmark er pålagt 25 pct. moms. Det næste kan blive, at danske forbrugere køber fødevarer i Tyskland, hvor momsen kun er 6 pct., hvormed fødevarer er ca. 19 pct. billigere end i Danmark. Biler er et andet eksempel, hvor vi betaler den højeste pris grundet afgifter og moms i Europa. Der er ingen vej uden om, at vi bør drøfte den høje danske moms, afgifter og en harmonisering. ToldSkat vil i fremtiden være på en næsten håbløs opgave med den stærkt stigende nethandel og grænsehandel. Bedre medicin til børn Meget af den medicin, der anvendes til børn i Europa, er ikke udviklet specifikt til børn. Ofte er medicinen den samme, som udskrives til voksne, blot i mindre doser. Børn har imidlertid et andet stofskifte end voksne. EU vil gøre en effektiv indsats for, at vi kan udvikle lægemidler til børn. - Patentrettigheder skal kunne forlænges - Der skal udvikles forskningsnetværker og et særligt EU- forskningsprogram - Etablere et Pædiatrisk Udvalg, som skal udtale sig i alle sager med relevans til pædiatrien Bæredygtig turisme i EU Europa-Parlamentets transport- og turismeudvalg havde udarbejdet en rapport om bæredygtig turisme. Europa er verdens største turistmål og turist- og rejsebranchen bidrager med mere end to mio. virksomheder og syv mio. arbejdspladser. Bæredygtig turisme defineres som levedygtig turisme set ud fra et økonomisk og samfundsmæssigt synspunkt uden at skade miljøet og den lokale kultur. Af nye tendenser nævnes nye målgrupper: - Pensionister - Kulturturisme - Økoturisme - Turisme og ekstremsport Udvalget understreger det grundlæggende i "ansvarlig turisme", der imødekommer besøgendes ønsker og respekterer lokalbefolkningen. Endvidere gør man opmærksom på de farer, der er forbundet med masseturisme.