Kernekraft ikke til at komme udenom

23. januar 2008 fremlagde kommissionen forslag til den konkrete udmøntning til en politisk aftale på energi- og klimaområdet, en pakke, der er blevet til på baggrund af den integrerede energi- og klimapolitiske pakke, der fremsattes i januar 2007.

Kommissionens pakke af 23. januar består af fem dele, der her kort skal forsøges beskrevet: Først et forslag om, hvor meget hvert medlemsland skal reducere deres drivhusgasudslip i sektorer, der ikke er omfattet af kvotehandelssystemet, for at EU kam nå sit mål i 2020. hvor de mere velstående lande, f.eks. Danmark, skal bidrage mest. For det andet et forslag om at ændre EU¿s kvotehandelssystem, så større energi- og industrivirksomheder i EU fra 2013 skal betale for deres udledningskvoter. Disse to forslag skal sikre, at EU som helhed reducerer udledningen til mindst 20 pct. under 1990-niveauet inden 2020 med mulighed for at gå op til 30 pct., hvis andre industrilande forpligter sig til en tilsvarende indsats. Tredje del er et forslag til, hvor stor en andel af hvert medlemslands energiforbrug der skal komme fra vedvarende energikilder i 2020, forslaget indeholder ligeledes kriterierne for bæredygtig produktion af biobrændstoffer. Som det fjerde en beslutning om ændringer i reglerne for statsstøtte, så medlemslandene får mulighed for at støtte miljøprojekter. Endelig et forslag til en juridisk ramme, der etablerer den sikre og miljøvenlige genindvinding og slutlagring af CO2. Her er der tale om en hel række teknologiske tiltag, der skal hjælpe med at reducere store dele af CO2-udledningerne fra forbrænding af fossile brændstoffer i kraftværker og i industrien. 24. oktober 2007 understregede Europa-Parlamentet, at kernekraft er nødvendig, hvis de grundlæggende energibehov skal opfyldes, og udtalte, at eftersom kernekraft for øjeblikket er den vigtigste CO2-fattige energikilde for EU, understreger det dens potentielle rolle i bekæmpelse af klimaændringer. Jeg har tidlige argumenteret for kernekraft og vil gentage mit synspunkt om, at kernekraften ikke er til at komme udenom, når man taler energi og klima i fremtidens Europa. EU har sat sig klare mål for udledning af drivhusgasser, og målene skal nås med de energiteknologier, der er til rådighed. Potentialet er der, men bliver ikke udnyttet fuldt ud.