KIF i lo]kal]brag]

} For]års]tur]ne]rin]gen i fodbold slut]ter for både Klok]ker]holms og Dron]ning]lunds se]rie 4 hold, når de i aften mø]des på Klok]ker]holm Sta]di]on i et lo]kal]brag. For begge hold gæl]der det, at de har hårdt brug for point, idet Klok]ker]holm med 15 point og Dron]ning]lund med 13 har hen]holds]vis tre og et point til ned]ryk]nings]stre]gen. Begge hold har haft van]ske]ligt ved at få tin]ge]ne til at køre på det sidste, men DIF kommer dog til kampen med en frisk sejr over Hol]tet, der under stre]gen har 12 point. KIF tabte der]imod i denne uge til Vod]skov, som nu er pla]ce]ret lige efter KIF. ØRUm ØSF i fa]vo]rit]rol]le } Ørum Sports]for]en]ing spiller for]år]ets sidste tur]ne]rings]kamp i aften på Ørum Sta]di]on, hvor mod]stan]de]ren bliver TSI fra Sten]um. Med for]år]ets re]sul]ta]ter som bag]grund sy]nes ØSF at være fa]vo]rit, idet holdet be]fin]der sig på tred]je]plad]sen med 20 point, mens gæs]ter]ne er pla]ce]ret læn]ge]re nede i ræk]ken med 12. ASAA Ty]ve]ri fra ga]ra]ge } Der er fra en ga]ra]ge på Skip]per]ga]de blevet stjå]let fire letmetalsfælge og de der]på mon]te]re]de Mi]che]lin-dæk. Ty]ve]ri]et fandt sted i pe]rio]den fra fredag i sidste uge til tirsdag i denne. AB mod tophold } ASAA: I aften slutter forårsturneringen i fodbold for Asaa Boldklubs mandskab i serie 1 med en kamp på Asaa Stadion, hvor topholdet Aalborg Freja kommer på besøg. Asaa har været ramt af en række uheld med flere skadede spillere til følge, og resultaterne har på det seneste ikke været gode, så holdet er efter oprykningen til serie 1 i sidste sæson nu blandt nedrykningskandidaterne med kun 10 point på tavlen Aalborg Freja er på en delt førsteplads i kredsen med 24 point, og holdet synes at være favorit. Nej til fe]rie]bo]li]ger } ASAA: By]rå]det har sagt nej til et øns]ke om, at en hel]års]bo]lig på Hav]ne]ga]de i Asaa om]dan]nes til fe]rie]lej]lig]he]der. - Det er godt, at vi fast]hol]der den tidligere fast]lag]te li]nie for så]dan]ne sa]ger, så vi ikke får fe]rie]bo]li]ger midt inde i by]er]ne, som det er set andre ste]der, be]mær]ke]de for]man]den for So]cial]de]mo]kra]ter]nes by]råds]grup]pe, Peer Thi]sted. Ja til ga]ran]ti } ASAA: By]rå]det har sagt ja til at give Asaa Bil]lard]klub en kom]mu]ne]ga]ran]ti i for]bin]del]se med klub]bens om]læg]ning af et ek]si]ste]ren]de kre]dit]for]en]ings]lån samt op]ta]gel]sen af et nyt lån i Kom]mu]ner]nes Kre]dit]for]en]ing. Lå]ne]om]læg]nin]gen og -op]ta]gel]sen sker for at fi]nan]si]ere en ud]vi]del]se af klub]hu]set på Vodbindervej. dron]ning]lund Ja til et tredje rør } By]rå]det sagde på denne uges møde som ven]tet ja til over for Nord]jyl]lands Amt at an]be]fa]le et tredje, øst]ligt pla]ce]ret tun]nel]rør som den bedste løs]ning, når der skal etab]le]res en tredje lim]fjords]for]bin]del]se. For]man]den for tek]nik- og mil]jø]ud]val]get, Bendt Da]ni]el]sen (Bor]ger]lis]ten), på]pe]ge]de i den for]bin]del]se, at han vur]de]re]de ny]an]læg]get af en tredje lim]fjords]for]bin]del]se til at være en "åben]lys stats]lig op]ga]ve". Der]ud]over be]mær]ke]de Car]sten Jespersgaard (V), at han fandt løs]nin]gen med endnu et tun]nel]rør vi]sions]løs, og at han egent]lig var mere lun på en vest]lig lan]de]vejs]for]bin]del]se som den tredje lim]fjords]for]bin]del]se. Han øns]ke]de dog ikke det]te ført til pro]to]kol. ]