Brovst

Kig ind og op­lev Øl­ands spæn­den­de for­tid

Øland-sam­lin­gen er for før­ste gang sam­let un­der sam­me tag og vi­ses i dag frem for of­fent­lig­he­den

4
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Man kan bru­ge ti­mer og dage med at stu­de­re Øland-sam­lin­gen, bl.a. gam­le bø­ger og pro­to­kol­ler.

ØLAND:Limfjordsperlen Øland er smæk­fyldt med god his­to­rie, og der­for har en lo­kal­hi­sto­risk sog­ne­grup­pe de se­nes­te år haft travlt med at sam­le gen­stan­de, skrif­ter, fo­to­gra­fi­er og be­ret­nin­ger om om­rå­dets for­tid. Hver en­kelt gen­stand, bil­lede el­ler skrift for­tæl­ler sin egen spæn­den­de his­to­rie om hver­dags­li­vet på Øland for ind­til fle­re hun­dre­de år si­den, og his­to­ri­er­ne er of­te så med­ri­ven­de og rø­ren­de, at man har svært ved at løs­ri­ve sig. Ar­bej­det med at til­ve­je­brin­ge Øland-sam­lin­gen be­gynd­te i 1997. Hid­til har den væ­ret spredt på fi­re ad­res­ser, men i dag vi­ses den for før­ste gang un­der ét tag, nem­lig i den tid­li­ge­re sparekassebygning på Ham­mers­høj 35, som Lo­kal­hi­sto­risk Sog­ne­grup­pe Øland har få­et stil­let til rå­dig­hed af Brovst Spa­re­kas­se, ef­ter at den har luk­ket af­de­lin­gen på Øland. - Først fal­der man for na­tu­ren på Øland, og der­næst for his­to­ri­en, si­ger med­lem af sog­ne­grup­pen, Hardy Lau­rid­sen, der er til­flyt­ter og har sik­ret sig et hus med fjord­ud­sigt. Sam­men med an­dre med­lem­mer af sog­ne­grup­pen vi­ser han NORD­JYSKE rundt i sam­lin­gen, in­den den åb­nes for of­fent­lig­he­den i dag. Og han er straks klar med en god his­to­rie: - Tag nu Tøm­mer­ve­jen, den skrå vej fra Øs­ter­by for­bi golf­ba­nen op til skoven. Den har få­et sit navn, for­di det var på den de sto­re træ­stam­mer blev trans­por­te­ret ned til den da­væ­ren­de havn på Bo­den. Ve­jen har di­rek­te ret­ning mod den tid­li­ge­re havn, og de sto­re stam­mer blev truk­ket af skov­hes­te. I hav­nen lå sto­re pram­me, som sej­le­de stam­mer­ne ud på dy­be­re vand, hvor træ­et blev læs­set over på ski­be og frag­tet til Him­mer­land og der­fra vi­de­re ud i ver­den. En an­den af de en­tu­si­as­tis­ke lo­kal­his­to­ri­ke­re er straks klar med en ny his­to­rie om skov­lø­ber­hu­set, der lå for en­den af skrå­ve­jen ved skoven, hvor der nu er lå­ge: - I be­gyn­del­sen af 1900-tal­let var skov­lø­ber­hu­set sam­lings­sted for de un­ge om af­te­nen. Skov­lø­be­ren hav­de nem­lig en fo­no­graf, gram­mo­fo­nens for­gæn­ger, og når de un­ge skil­lin­ge­de sam­men til en 10-øre, kun­ne de få både mu­sik­un­der­hold­ning og saf­te­vand. Og hvis no­gen i lø­bet af af­te­nen var kom­met i det ro­man­tis­ke hjør­ne, lå Kær­lig­heds­sti­en be­kvemt li­ge uden for. Øland hav­de lan­dets før­ste kvin­de­li­ge post, Ma­rie Mag­da­le­ne Friis. Hen­des kon­trakt fra 1912 som gå­en­de land­post­bud på ru­ten Ox­holm-Øland Sko­le fin­des i sam­lin­gen. Fa­jan­ce­fa­brik­ken i Øs­ter­by er et stør­re ka­pi­tel. Den be­skæf­ti­ge­de 10 med­ar­bej­de­re, brug­te 50 fav­ne bræn­de om året og le­ve­re­de 40.000 en­he­der til Kø­ben­havn år­ligt. I en ræk­ke rø­ren­de bre­ve skri­ver Niels Jen­sen fra Øland hjem til sin kone, hvor­dan det var at være med i kri­gen i 1864. Og hus­tru­en skri­ver, hvor­dan det var at gå ale­ne hjem­me, mens man­den var i krig. Det be­ret­tes bl.a., hvor­dan par­rets lil­le pi­ge på hal­van­det år skreg, da fa­de­ren plud­se­lig var kom­met hjem og hun våg­ne­de og så en mand ved si­den af mo­de­ren, som hun ik­ke kend­te. Der er og­så en for­hand­lings­pro­to­kol for Øland Ty­en­de- og Ar­bej­der­for­en­ing, og i en mon­tre lig­ger en la­set bil­let til sygekassefesten på fest­plad­sen i Ox­holm Skov i 1913. Der er selv­føl­ge­lig og­så be­ret­nin­ger om det mås­ke be­røm­tes­te fund på Øland, en af lan­dets stør­ste og flot­te­ste guld­rin­ge. Hals­rin­gen, der blev fun­det i Lim­fjor­den i 1857, mås­ke ef­ter at være tabt fra et han­dels­skib, ve­jer 1186 gram og er i 24 ka­rat guld. Rin­gen fin­des i dag på Na­tio­nal­mu­se­et. Et luft­bil­le­de af Øland og Brovst, ta­get af Roy­al Air For­ce i 1945, sæt­ter tan­ker­ne end­nu me­re i sving. Bil­le­det vi­ser bl.a. det sto­re våd­om­rå­de, der den­gang gik fra fjord­en og næs­ten ind til Gl. Brovst og gav ba­sis for Brovst Havn. Og så­dan kan man fort­sæt­te i man­ge ti­mer og dage med at dyk­ke ned i Øl­ands spæn­den­de for­tid. [ Lo­kal­hi­sto­risk Sog­ne­grup­pe Øland vi­ser i dag for før­ste gang Øland-sam­lin­gen un­der sam­me tag. Der er åbent hus kl. 10-15 i den tid­li­ge­re sparekassebygning på ad­res­sen Ham­mers­høj 35.