KIRKESTRID Mette Villads indgiver i morgen et høringssvar, som protesterer mod den fyring, hun er indstillet til Præst kæmper fortsat mod fyring

Den fyringstruede præst, Mette Villads Christensen, afleverer i morgen sammen med sin advokat Klaus Antonsen et høringssvar til Kirkeministeriet. Svaret anfægter de ting, som provst, biskop og Kirkeministerium lægger til grund for, at hun er indstillet til fyring og retter en kraftig anklage mod kvaliteten og dokumentationen af de kritikpunkter, der bliver brugt som fyringsgrundlag Det drejer sig om den verserende konflikt med de ansatte og menighedsrådene i Rubjerg, Lyngby og Jelstrup pastorat, at kirkegangen er blevet lav, at der skulle være en manglende kontakt mellem præst og kirkegængere, at der har været en uoverensstemmelse med en lokal skole og at problemet skulle gå langt bagud i tid. Samlet set giver det en fyringsindstilling efter paragraf 43 i Tjenestemandsloven, som giver mulighed for at fyre en præst, hvis der over en årrække har været dybtliggende uoverensstemmelser med menigheden. Subjektive vurderinger Men tingene er ikke dokumenterede, mener advokaten Klaus Antonsen – der peger på, at alle negative opfattelser af præsten fra de ansatte og menighedsrådene uden videre bliver taget for pålydende og sande, selv om de er subjektive, mens præstens udlægning ingen vægt har. - Biskop og provst har i deres indstillinger tilsyneladende fremdraget alt, hvad der er af løse rygter, ubekræftede udsagn og personlige skøn, som kan medvirke til at stille min klient i et negativt eller uheldigt lys uden hensyntagen til udsagnenes sandhedsværdi, skriver Klaus Antonsen. Provst Lars-Erich Stephansen skriver f.eks. i sin indstilling at “præsten næsten altid opfatter, hører eller husker begivenheder og forløb anderledes end de øvrige tilstedeværende” og at sognepræsten af mange opleves som rethaverisk og nedladende. - Der er intet i referaterne eller andet steds, der underbygger, at min klient skulle være rethaverisk, fejlopfattende eller afvisende overfor egne fejl, skriver Klaus Antonsen. Hvad angår den lave kirkegang finder advokaten det ikke bevist, at der skulle være nogen sammenhæng med præsten - der er ikke sammenlignet med den generelle udvikling, og han anfører desuden, at de to menighedsråds ulovlige sygemelding om noget har været egnet til at udtørre det kirkelige liv. Og med hensyn til konflikten med skolelederen har præsten er anden version af forløbet, som i øvrigt drejer sig om en ret lille misforståelse omkring en dato. At problemerne skulle gå længere tilbage end halvandet år, er der heller ingen beviser på, mener Antonsen, der peger på, at der ikke har været indgivet klager eller andet over præsten. Samlet set opponerer høringssvaret imod, at der skulle være en dybtliggende uoverensstemmelse mellem præst og menighed over en årrække – som er ordlyden i den paragraf, præsten er indstillet til fyring efter. Arbejdsmiljøsag I høringssvaret påpeges der også, at det ser meget mærkeligt ud, at provsten allerede seks dage efter det personalemøde, hvor problemerne første gang kom frem (se anden artikel) anbefaler præsten at gå af med henvisning til “den ubehagelige arbejdsmiljøsag, som han frygtede ventede hende i forlængelse af medarbejdermødet”. - Ved denne tilkendegivelse “slap katten ud af sækken”, idet provsten herved tilkendegav sin dagsorden. At min klient skulle forlade sin stilling, mener Klaus Antonsen, der er overbevist om, at der må ligge noget andet end den lange række af småting til grund for ønsket om at komme af med præsten. Dette mener han også understøttes af, at det fremgår af mødereferaterne, at provsten trods sit arbejdsgiveransvar i forhold til præsten har været passiv under de tre møder, der blev holdt i foråret 2007 for at løse problemerne. Han hæfter sig også ved, at selvom Arbejdstilsynet efter en undersøgelse (se anden artikel) placerede ansvaret for arbejdsmiljøproblemet på ledelsen og anbefalede udefrakommende hjælp, så har provst og biskop ikke gjort andet end at fremsætte tilbud om, at præsten kunne gå af. - Hele sagen udspringer af en mindre uoverensstemmelse om salmenumre mellem kirkesangeren og præsten, og kirkesangeren får kun støtte af organisten. Ingen andre kirkefunktionærer giver udtryk for utilfredshed, ligesom de to funktionærer, der har afløst den sygemeldte organist og kirkesanger, er tilfredse med samarbejdet. Provsten forsømmer at bilægge sagen, og den får derfor lov at udvikle sig, men det har intet med dybtliggende uoverensstemmelser med menigheden at gøre, argumenterer Antonsen. Ingen kommentarer Hverken provst eller biskops har ønsket at udtale sig til denne artikel. De henviser til, at det er en personsag. Sagen fortsætter altså – Kirkeministeriet skal nu tage stilling til, om fyringsindstillingen skal blive til en reel fyring. Bliver den det, har præsten mulighed for at få sagen prøvet ved en domstol.