Klage trækker byggesag i langdrag

Naturklagenævnet har krævet at amtets miljøforvaltning genbehandler sag om udvidelse af husdyrproduktion

SKOVSGÅRD:Om igen, siger Naturklagenævnet til Nordjyllands Amt i en sag om udvidelse af dyreproduktionen på en gård i Skovsgård. Beregningerne for gårdens miljøbelastning var ikke lavet godt nok i første omgang, og dermed er byggesagen foreløbig forsinket med mindst et år. Ansøgningen blev første gang behandlet i amtet i februar 2001. - Det er træls, at tingene ikke bliver lavet ordentligt første gang, siger gårdejeren, Lars Christophersen, der ganske vist havde indstillet sig på en lang sagsbehandlingstid, men nok alligevel ikke regnet med så lang tid. Han synes på den anden side, det er i orden, at Danmarks Naturfredningsforening klagede over amtets afgørelse, når der er noget at komme efter. Amtet bestemte i marts 2002, at udvidelsen af dyreholdet til 247 dyreenheder ikke kræver den såkaldte VVM-redegørelse (vurdering af virkning på miljøet) og at gårdejeren derfor kunne bygge den svinestald på 1.000 kvadratmeter, med 1.000 stipladser, og den gyllebeholder på 2.000 kvadratmeter, han havde søgt om, på Kjålagervej ved Skovsgård. Danmarks Naturfredningsforening klagede over afgørelsen, især fordi udbringningsarealerne ligger i et område, der i regionplanen betegnes som nitratfølsomt. I den screening, som ligger til grund for afgørelsen af, om der skal foretages VVM-redegørelse, bedømmer amtet blandt andet, om arealerne til et landbrug er tilstrækkelige, og om udvaskningen vil blive for voldsom. Naturklagenævnet lægger i sin afgørelse vægt på, at kvælstofberegningerne i amtets screening kun omfatter beregninger for udvaskning af nitrat fra cirka 60 af de i alt 100 hektar, der ligger i nitratfølsomt område, og at amtets afgørelse udelukkende er baseret på beregninger for 22,4 hektar ud af de cirka 35 hektar, der ligger inden for indvindingsopland til vandværkerne Skovsgård, Ø. Svenstrup og Torslev. Amtet afgørelse hviler på et utilstrækkeligt grundlag, skriver Naturklagenævnet, som derfor ophæver afgørelsen. Sagen hjemvises til amtet, som påny skal tage stilling til, om udvidelsen er VVM-pligtig. Gårdejeren har undervejs i sagsbehandlingen fået andre arealer, som ikke er indgået i screeningen, da amtet ikke var opmærksom på dem, fortæller sagsbehandler i amtet civilingeniør Leif Christensen. Derfor har amtet aftalt med gårdejeren, at der skal laves en ny projektbeskrivelse, og udfærdiges en ny screening. Herefter forventer Leif Christensen, at amtet kan nå frem til samme resultat som oprindeligt, nemlig en tilladelse, blot på et andet grundlag. I sådanne sager forhandler amtet som regel med ansøgeren og hvis der er problemer, aftaler man , hvad ansøgeren kan gøre i stedet for det oprindeligt planlagte. Det kaldes projekttilpasning, siger Leif Christensen. - Vi går ikke efter at sige nej, men efter at give en tilladelse på rimelige vilkår.