Klager over grusgravning afvist af nævn

Klim Strand Camping og handelsstanden i Fjerritslev er ikke klageberettigede, vurderer Naturnævnet

FJERRITSLEV:Både ejerne af Klim Strand Camping og Fjerritslev Handelsstandsforening må se i øjnene, at de ikke får noget ud af at klage til Naturklagenævnet over en planlagt grusgravning ved Klim Strand. Nævnet har afvist at behandle de to klager med den begrundelse, at parterne ikke er klageberettigede efter Naturbeskyttelsesloven, oplyser statsskovrider Ditte Svendsen fra Thy Statssskovdistrikt. - Man er ikke klageberettiget som nabo til den ejendom, det drejer sig om, og handelsstandsforeningen er ikke berettiget, fordi dens interesse udelukkende er økonomisk, forklarer hun. Både campingpladsen og de handlende har klaget over den planlagte råstofgravning 150 meter fra campingpladsen, fordi de frygter, at graveaktiviteterne lige ved siden af den femstjernede Klim Strand Camping vil skræmme gæsterne væk, så både pladsens økonomi og egnens handelsliv vil lide skade. Efter loven kan kun den berørte lodsejer, brugeren af ejendommen, offentlige myndigheder og organisationer inden for natur, miljø og friluftsliv klage til Naturklagenævnet. Den kommende bruger af råstofområdet har da også klaget, i hans tilfælde over at tilladelsen til at grave grus ikke går helt ud til 100 meter fra kysten, men stopper ved den nye kystbeskyttelseslinje på 300 meter. Her ligger ikke nogen afgørelse endnu, og det kan godt tage adskillige måneder, siger Ditte Svendsen. Inden der kan graves i området, skal der under alle omstændigheder gives en gravetilladelse, der fastsætter grænser for støj, graveafstand, tidsrum for gravningen mv.. Hvordan de krav skal være, bliver op til Jammerbugt Kommune at fastsætte.