Lokalpolitik

Klagesager truer musikhusprojekt

Mens styregruppen for det kommende musikhus i Aalborg kæmper for at få økonomien i projektet til at hænge sammen, så risikerer problemer i planlægningen at kaste så meget grus i maskineriet, at det økonomiske grundlag kan blive spoleret

EU vil yde økonomisk støtte til musikhuset, men her er der sat som betingelse, at byggeriet er færdigt inden sommeren 2007. Den tidsplan kan give problemer. Amtet har netop besluttet, at der ikke i forbindelse med projektet skal laves en særlig miljøredegørelse. Men en eventuel klage over det kan betyde, at byggeriet bliver sat i stå, mens klagen bliver behandlet. Her er Enhedslisten ved at undersøge mulighederne for at gå til Naturklagenævnet. Efter Enhedslistens opfattelse vil projektet have store miljømæssige og trafikmæssige konsekvenser. Samtidig har partiet det indtryk, at reglerne er i fare for at blive vredet en smule, fordi byggeprojektet risikerer at løbe ind i tidsmæssige problemer. Aalborg Kommune har for tiden lokalplanen for området, hvor musikhuset skal ligge, ude til offentlig debat. Her er der kommet et par indsigelser, og senere har de protesterende mulighed for at gå til Naturklagenævnet, hvis de ikke af kommunen får medhold i deres klage. Personen, der går til Naturklagenævnet, skal have en retslig interesse i sagen. - Det er Naturklagenævnet, der skal vurdere, om klageren har en retslig interesse i sagen, ligesom nævnet også vurderer, om en klage har såkaldt opsættende virkning, så byggeriet må standse, mens klagen behandles, siger Lars Berg Møller, der er planlægger ved Nordjyllands Amt. Han har arbejdet med det materiale, som amtets udvalg for teknisk og miljø holdt sig til, da det besluttede, at der ikke skulle laves en miljøredegørelse. Var resultatet blevet, at det var nødvendigt med en miljøredegørelse, ville opførelse af Musikkens Hus ikke kunne gå i gang i år. Amtsborgmester Orla Hav (S), der er i bestyrelsen for Musikkens Hus, understreger, at han ikke har været med til at afgøre, at der ikke skulle laves en miljøredegørelse. Den beslutning er alene truffet af udvalget for teknik og miljø. - I en klagesag kan Naturklagenævnet vælge mellem to procedurer. Der er mulighed for en hurtig afgørelse, hvor amtet hurtigt - i løbet af måske 14 dage - kan få afklaret, om det må gå videre med projektet. Men vælger Naturklagenævnet ikke en sådan hastebehandlig, bliver det en langstrakt proces, der måske kan tage et halvt år, erkender Orla Hav.