Klar til øget ansvar

Regeringens forslag til en samlet sundhedslov, der udmønter opgave- og strukturreformen på sundhedsområdet, indebærer, at kommunerne får det fulde ansvar for den sundhedsfremme, forebyggelse, pleje og genoptræning, der ikke foregår under indlæggelse.

Jeg vil opfordre Folketinget til i sin behandling af lovforslaget at holde fast i, at disse opgaver flyttes til kommunerne. Jeg så faktisk gerne, at Folketinget gik skridtet videre og satsede endnu stærkere på forebyggelse, f.eks. ved at omfordele ressourcerne inden for sundhedsvæsenet. Der er i dag først og fremmest fokus på den behandlende og i stigende grad højteknologiske del af sundhedsvæsenet, mens bevillingerne til forebyggelse og genoptræning har været begrænsede. Den stigende udbredelse af livsstils- og folkesygdomme gør det nødvendigt, at denne prioritering ændres i de kommende årtier. Dels af hensyn til folkesundheden og dels for at undgå, at der på længere sigt sker en eksplosiv stigning i udgifterne til det behandlende sundhedsvæsen. Vi har brug for at foretage et kvantespring i indsatsen for sundhedsfremme og forebyggelse. Det kræver dels, at området tilføres flere midler og dels, at opgaven forankres i kommunerne. I kommunerne møder vi borgerne lige midt i hverdagen, f.eks. på vores daginstitutioner, vores skoler, i det kommunalt støttede idrætsliv og i vores ældrepleje. På disse områder hænger kommunens tilbud naturligt sammen med sundhedsfremme og forebyggelse, og derfor kan opgaven ikke løftes andre steder end i kommunerne. Regeringens forslag til en samlet sundhedslov vil give et meget stort løft til kommunernes indsats for sundhedsfremme og forebyggelse. Ikke alene fordi opgaven flyttes over i kommunalt regi, men lige så vigtigt fordi kommunerne får et økonomisk medansvar for at finansiere udgifterne til sygehusindlæggelse. Det vil aflaste sygehusene og give kommunerne en kraftig tilskyndelse til at prioritere den forebyggende indsats endnu højere. Færre sygehusindlæggelser vil betyde lavere udgifter for kommunen. Tilsammen betyder ændringerne, at sundhedsvæsenet fremtidssikres i forhold til de kommende års udfordringer, hvor der bliver brug for en øget lokal indsats med vægt på forebyggelse, pleje, træning og rehabilitering efter sygdomsforløb. En indsats, der alene kan forankres i kommunerne.