Klar til som]mer]fest

HOL]TET:Id]ræts]for]en]in]gen i Hol]tet ta]ger i dag hul på årets som]mer]fest, hvor et af høj]de]punk]ter]ne bliver et træf med ame]ri]ka]ner-bi]ler. De store dol]lar]grin be]gyn]der at an]kom]me sidst på ef]ter]mid]da]gen i dag, hvor]ef]ter de i aften ta]ger på en gang fæl]les-cruising rundt til kom]mu]nens byer. Der slut]tes i dag af med hyg]ge i tel]tet, hvor]ef]ter der i mor]gen igen by]des på et par ture med fæl]les-cruising, linedance-op]vis]ning og fest i tel]tet. På søndag kå]res de flot]te]ste af ame]ri]ka]ner-bi]ler]ne, inden som]mer]fes]ten mandag fort]sæt]ter med en sankt]hans]fest, hvor vi]ce]borg]mes]ter Jørgen Han]sen (S) er bål]ta]ler. Der]ud]over by]des der onsdag og torsdag i næste uge på en bred vif]te af fod]bold]du]el]ler, li]ge]som der torsdag også er bør]ne]dyr]skue. Næste fredag bliver den nye cy]kel]sti mellem Hol]tet og Gand]rup ind]vi]et, og næste lørdag gæl]der det så et kopi- og me]lo]di grand prix, bør]ne]lop]pe]mar]ked, unicykel- og mo]del]fly]ve]op]vis]ning samt telt]fest og lo]kal]re]vy, inden det hele slut]ter næste søndag med fro]kost, straf]fe]sparks]duel, ring]rid]ning og udtrækning af tombola-hovedgevinster.